AlterNativa3 ONG - AlterNativa3

Search

AlterNativa3 ONG

AlterNativa3 ONG

INFORMAR

Informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población catalana sobre el Comercio Justo y Solidario.

APOYAR

Apoyar iniciativas de comunidades de diferentes países del llamado tercer mundo que, constituyéndose legalmente, puedan organizarse y exportar sus productos por medio de la red del Comercio Justo y Solidario.

NUEVOS PROYECTOS

Apoyar a las Organizaciones de productores ya constituidas en el desarrollo de nuevos proyectos de comercialización y en la mejora de los que ya estén en funcionamiento.

COMERCIO JUSTO

Apoyar a las organizaciones de Comercio Justo y Solidario, en su trabajo de comercialización y en la difusión de su actividad.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Lloc:

El Tuma La Dàlia (Matagalpa- NICARAGUA)

Sector:

Educatiu

Any:

2015-2016

Descripció:

La creació dels diferents punts de lectura i la seva dotació de materials necessàris per al seu funcionament. Entre ells s’ha dotat de llibres i material escolar a 9 escoles rurals d’escassos recursos, s’ha organitzat un punt de lectura a la seu de la cooperativa COMULACS i i s’ha creat una biblioteca pública a EL Tuma.

 

Contrapart socia:

COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), I CECOCAFEN.

Col·laboradors:

FUNDACIÓ LOGÍSTICA JUSTA, MUNICIPALITAT EL TUMA LA DÀLIA, EL CERCLE DE LECTORS, FUNDACIÓ CARES.

Amb el suport de :

Ajuntament de Terrassa Alternativa3 ONG porta a terme aquest projecte des del 2009. Consisteix a entregar beques a joves, 50% homes i 50% dones, de les comunitats rurals de El Tuma- La Dalia (Nord de Nicaragua), per incrementar l’alfabetització de les comunitats i apostar per a què, en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors tècnics en activitats productives, educatives i culturals. Nicaragua és el segon país més pobre de Lationamèrica i un dels països del món amb major inseguretat alimentària. Segons les dades del IDH 2011 del PNUD, el 46,2% de la població viu en condicions de pobresa, l’11,2% viu en pobresa extrema, percentatge que s’incrementa a les zones rurals. Els problemes que busca resoldre aquest programa són:

 • 9 escoles rurals d’escassos recursos.
 • Hem creat una Biblioteca pública a El Tuma, amb col·laboració de la ONG local “llibres per a nens”, amb un conveni amb la Municipalitat de El Tuma la Dalia de mantenir una persona contractada per a donar el servei a temps complet als nens i nenes.
 • Un racó de la lectura a la cooperativa Augusto Cesar Sandino i l’Escola de Secundaria Benjamín Zeledón, amb llibres més universitaris i tècnics. Aquests dos racons tenen una ubicació estratègica d’unió de diferents zones rurals.
Què financem?

La Fundació Logística Justa, junt amb el Cercle de Lectors, va donar més de 3.000 llibres però el projecte contemplava també la compra de llibres propies de la cultura de Nicaragua i de consulta, com enciclopèdies, llibres tècnics sobre agronomia, mecànica industrial i alimentació animal entre altres. A més, s’han dotat les escoles rurals de material escolar i tot junt ha fomentat l’hàbit a la lectura i la motivació per estudiar.

Aquest progecte ha donat lloc a un curs de Lectura a la comunitat i molt interès per les institucions públiques pel bon resultat obtingut i la motivació i enfortiment comunitari que ha generat.

Aquest projecte porta inclosos la realització de tallers sobre el bon ús de la lectura i l’equitat de gènere que ha sigut impartit per exbecats, enfortint el relleu generacional professional i donant exemple als més petits de les opcions que t’ofereix l’estudi.

L’educació, l’accés a la cultura, les ajudes als estudis i la millora de les condicions educatives formen part d’un procés de millora de la qualitat de vida de les comunitats, sempre amb una visió d’igualtat de gènere per col·laborar a millorar l’empoderament de les dones.

Quan finalitzen?

El curs escolar começa en el mes de febrer i finalitza en el mes de novembre.

El nº de becats fins a l’actualitat.

Lloc:

El Tuma La Dàlia (Matagalpa- NICARAGUA)

Sector:

Educatiu

Any:

2010- actualitat

Descripció:

L’entrega de beques per a estudiar estudis de nivell tècnic, secundària i estudis universitàris. Incrementar l’alfabetització de les comunitats per a que en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors i treballadores tècniques en activitats productives, educatives i culturals, que ajudi a millorar la seva qualitat de vida de manera autònoma i a la vegada promoure el relleu generacional i reduir l’emigració.

 

Contrapart socia:

COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), Y CECOCAFEN.

Col·laboradors:

SUPERMERCATS BON PREU (DE 2009-2011), CROWFUNDING.

Amb el suport de :

Ajuntament de Terrassa

Alternativa3 ONG duu a terme aquest projecte des de 2009 que consisteix en entregar beques a joves, 50% homes i 50% dones de les comunitats rurals d’El Tuma-La Dàlia (Nord de Nicaragua), per a incrementar l’afabetització de les comunitats i apostar per a que en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors tècnics en activitats productives, educatives i culturals.

Nicaragua és el segon pais més pobre de Llatinoamèrica i un dels països del món amb major inseguretat alimentària. Segons les dades del IDH 2011 del PNUD, el 46,2% de la població viu en condicions de pobresa, el 11,2% viu en la pobresa extrema, percentatge que s’incrementa en les zones rurals.

Els problemes que busca resoldre aquest programa són:

 • Els Instituts Tècnics i de secundària per a joves majors d’edad funcionen amb la modalitat a distància o de trobades. Estàn ubicats en pobles o ciutats. Els alumnes han de pagar un aranzel, transport i alimentació. Els fills dels productors no estan en capacitat de pagar el cost total
 • Hi ha un elevat índex d’analfabetisme en els adults cooperativistes als que existeix el risc de que se’ls hi sumi els seus fills que només han estudiat primària.
 • Bona part dels fills abandonen les aules de secundària, les carreres tècniques i universitàries per falta de recursos.

El programa de BEQUES de CECOCAFEN neix a arrel d’un diagnòstic realitzat sobre els nivells educatius de la zona. El resultat indicava que el promig d’escolarització és de segon grau de primària per a un 60% dels enquestats, i el 40% restant no sabia ni llegir ni escriure. Es va concloure amb un índex negatiu del desenvolupament.

Per a les beques es valora:

 • La situació econòmica de la família.
 • La quantitat de fills/es que estudien en la família.
 • Becar un alumne per família a l’any.
 • La ubicació geogràfica de l’alumne/a.
 • Historial de rendiment acadèmic es té en compte.
Què financem?

Les Beques són per als estudis de secundària, estudis tècnics i universitàris. L’import els cubreix els gastos de transport, el material escolar, l’alimentació i el cost del transport.

 • Universitaris: 250€
 • Nivell tècnic: 150€
 • Secundàri: 100€

L’acceptació a rebre la beca suposa per al becat/da fer el 100% del treball en la comunitat, que poden escollir on el realitzaran (col·laboració en l’afabetització de la comunitat, organització d’events, col·laborar en la cooperativa…). La finalitat d’això és fomentar la sensació de pertinença a la comunitat i afavorir el relleu generacional i no a l’emigració una vegada finalitzat els estudis. Els resultats són patents ja, trobant agricultors i agricultores formades en agronomia, personal públic amb estudis treballan en temes socials…

Quan es realitza?

EL curs escolar comença el mes de Febrer i acaba el mes de Novembre.

El número de becats i becades fins a l’actualitat.

Lloc:

El Tuma La Dàlia (Matagalpa – NICARAGUA).

Sector:

Educatiu

Any:

2012 – 2015

Descripció:

La creació d’una aula d’informàtica per a donar accés als/les joves de la comunitat a les noves tecnologies.

 

Contrapart socia:

COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), I CECOCAFEN.

Col·laboradors:

INATEC (Institut Nacional que regula els estudis de tecnologia), MINED (Ministeri d’Educació), Municipalitat El Tuma La Dàlia.

Amb el suport de :

Ajuntament de Terrassa.

Què financem?

Durant la visita del seguiment del projecte de Beques, els/les joves ens sol·licitaven una aula d’informàtica per a formar-se en les noves tecnologies i tenir un millor accés al món laboral. El desconeixement total de l’ús d’ordinadors els limitava tant en l’accés a llocs de treball com per a accedir a determinats estudis universitàris.

En el 2012 vam iniciar el projecte, al principi amb una sala llogada i després la Municipalitat ens va cedir una aula en el centre educatiu del Tuma, un lloc cèntric per a donar bon accés als joves. En aquesta aula no es podia instal·lar la fotocopiadora, ja que el sistema elèctric era molt inestable. La idea de la fotocopiadora era poder donar un servei amb el que recaudar diners per al manteniment de l’aula d’informàtica.

A finals del 2013, es va aconseguir un conveni amb la Municipalitat de El Tuma La Dàlia per a treballar de manera conjunta amb l’organització local COMULACS i CECOCAFEN en la creació d’una comissió que estudiés les sol·licituts de cursos d’informàtica i cedís una aula en l’Institut de secundària Benjamín Zeledon, on es va poder instal·lar l’aula d’informàtica. A més, es va firmar un conveni amb INATEC (Institut Nacional que regula els estudis de tecnologia) i el MINED (Ministeri d’Educació), on es feien càrrec del professorat, ampliant els torns d’1 a 5, afegint classes d’anglès i obrint una carrera universitària d’informàtica.

 

Quan finalitza?

Lloc:

Perez Zeledon, Costa Rica.

Sector:

Educatiu

Any:

2011 – 2012

Descripció:

La creació d’una aula d’informàtica per a donar accés a l’infància a les noves tecnologies.

Contrapart socia:

COOPEAGRI (COSTA RICA).

Col·laboradors:

Amb el suport de :

ACCD i ACJ.

Què financem?

Existeix una preucupació important dins de l’anàlisi de Coopeagri relacionat amb la renovació generacional: les estadístiques mostren un creixement d’asociats però amb una edat mitja de 48 anys.

Existeix també una problemàtica important a Costa Rica i a Pérez Zeledón relacionada amb la terra i el seu ús en les activitats agrícoles. Les terres que els seus pares donen en herència als seus fills, cada vegada són més venudes a persones extrangeres que no mostren interès en continuar amb les activitats agícoles.

El programa “Líders del Futur” té la missió d’anar formant als futurs hereus de la cooperativa: intentar que les noves generacions contemplin l’agricultura com una opció de desenvolupament per a les seves famílies.

“Líders del Futur” està dirigit a nens i nenes de 0 a 18 anys. La majoria d’ells/es procedeixen de zones rurals on es produeix el cafè i la canya de sucre. Aquestes famílies tenen com única font d’ingressos les activitats agrícoles però amb un volum productiu molt baix, cosa que fa que no es cobreixin les seves necessitats bàsiques.

La metodologia d’aprenentatge és constructivista: els nens i els joves aprenen el cooperativisme participant en una experiència real.

Es treballen valors com: lideratge, fidelitat, amistat, disciplina, emprenedoria, creativitat, superació, integració, amor a la família, la comunitat i la natura. També dóna coneixements d’economia social, medi ambient, agriculturam idiomes, informàtica i art.

Quan es finalitza?

Com actualment la tecnologia i l’informació són les eines clau, “Líders del Futur” ha inclós l’informàtica i l’Internet com a temes prioritaris en els seus programes de formació i Internet com a temes prioritaris. Per aquesta raó, hem creat aquest projecte amb l’objectiu de generar una nova generació d’asociats, amb un vincle a la terra i l’agricultura, però dotats de les eines per a millorar la seva qualitat de vida.

Lloc:

Municipi de Saisama, Colòmbia.

Sector:

Desenvolupament comunitari rural

Any:

Descripció:

L’objectiu del projecte era la compra de 10 vaques per a fomentar el desenvolupament rural comunitari.

Contrapart socia:

Fundació Zuà.

Col·laboradors:

Bon Preu (2010-2013).

Amb el suport de:

Alternativa3 va col·laborar amb la Fundació Zuà en la recollida del diners necessàris per a la compra de 10 vaques destinades al Centre Rural d’Estudis “Els Senderos”, ubicat al municpi de Sasaima, Colòmbia.

Allà, varies famílies de la Fundació Zuà han decidit sortir dels barris suburbials de Bogotà i formar una comunitat rural autosostenible. El seu sosteniment prové integrament dels productes cultivats a la finca, d’incipients d’activitats ramaderes i de la cria de pollastres i la seva venta al mercat local.

En Octubre de 2007, aquesta comunitat comptava només amb una sola vaca, Silvana, que no donava suficient llet per a la nutrició de totes les famílies. La llet és part essencial de la seva dieta, una de les seves escasses fonts de proyeïnes. Actualment, tots poden prendre llet a diari i han començat a elaborar iogurt i formatges.

A més, han començat a aprofitar els residus sòlids i líquids per a produir adobs i fertilitzants, elaborant cuc compost que s’utilitzen per a millorar les pastures i per a fertilitzar els cultius.

Què financem?

El nostre objectiu era aconseguir 10 vaques i al Gener del 2013 ho vam aconseguir!

De fet, es van aconseguir més, ja que moltes d’elles van criar.

Totes les il·lustracions de la campanya són obra de la Daniela Violi.

Enfortiment de les capacitats de les dones i els joves en risc d’exclusió social per al foment de l’empoderament i la millora de les seves condicons de vida.

Quan finalitza?

Lloc:

Regió de El Guapotal, municipi del Tuma La Dàlia (Nicaragua).

Sector:

Desenvolupament comunitari rural

Any:

Descripció:

Foment de l’empoderamnet del col·lectiu de les dones i joves de la comunitat rural de El Tuma La Dàlia.

Contrapart socia:

Cooperativa Augusto Cesar Sandino COMULACS.

Col·laboradors:

Amb el suport de :

Ajuntament de Terrassa.

El projecte pretén dur a terme un enfortiment de les capacitats dels membres en risc d’exclusió social, prinipalment el col·lectiu de dones i joves amb tal de fomentar el seu apoderament i contribuir al Desenvolupament humà sostenible de la comunitat.

Els mitjans per a realitzar-ho serà, per una banda, una sèrie de capacitacions i formacions que ens permetran augmentar les oportunitats del futur per a aquest col·lectiu. A més, hi haurà activitats de capacitació i sensibilització específiques sobre equitat de gènere que es faran no només per a dones, sinó també per a homes i les famílies.

Per altra bada, el projecte conmptarà amb la realització d’un diagnòstic participatiu que portaran a terme els propis beneficiaris i beneficiàries, tutoritzats per un promotora tècnica en gènere i en metedologies participatives. L’objectiu d’aquest és que analitzin la seva situació, quines són les necessitats i quina és la millor manera dins de les seves possibilitats de fer-hi front.

Amb aquest diagnòstic promovem l’elecció d’una activitat local que d’accés a col·lectius d’exclusió a recursos productius, fomentant la independència econòmica i l’igualtat d’oportunitats.

Els organismes locals donen suport al projecte i el Ministeri d’Economia Família de la regió ha donat suport tècnic així com materials productius de l’activitat productiva per a que es desenvolupi.

També s’inclou en el projecte una partida per a seguir aportant per a les beques d’estudis dels joves de la comunitat.

Què financem?

Beneficiaris del projecte.

Les formacions i les capacitacions s’oferiran a les dones i als joves de les 80 famílies de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino. Les persones que formaran els grups de les capacitacions seran les mateixes a desenvolupar el diagnòstic participatiu.

El comitè de Gènere de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino així com la junta directiva de la mateixa cooperativa s’ha implicat des del principi.

Les sensibilitzacions sobre l’equitat de gènere les rebran tant dones com homes i joves de la cooperativa. Els promotrs i capacitadors realitzaran aquelles activitats de sensibilització als diferents nuclis de la comunitat.

Quan finalitza?

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Lloc:

Catalunya

Sector:

Educació per al desenvolupament

Any:

Descripció:

La creació d’una aula d’informàtica per a donar accés a l’infància a les noves tecnologies.

Contrapart socia:

Setem coordina el projecte, i col·laborem AlterNativa3, Oxfam Intermon, Fiare, Fets, la Xarxa de consum solidari.

Col·laboradors:

TV3, BTV, El Periódico, La Directa i la col·laboració de la Coordinadora Estatal de comerç Just.

Amb el suport de :

Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Terrassa i altres ajuntaments.

Què financem?

La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (avui dia Som Comerç Just i Banca Ètica) és una iniciativa en la qual tot el món pot participar i que vol donar a coneixer les propostes del Comerç Just i la Banca Ètica en la societat catalana per a que la ciutadania apliqui les propostes en el seu dia a dia.

Els precedents d’aquesta activitat es remonten a l’any 2000, amb la visita del vaixell Estelle a Barcelona. Els bons resultats d’aquesta experiència van fer que diferents entitats catalanes vinculades amb el Comerç Just es plantejaren continuar teballant en aquest projecte. I aixi ha sigut fins ara, cada any amb millors resultats.

Des de l’any 2003, la Festa del Comerç Just ha deixat de ser una activitat únicament barcelonina per a acabar arrivant, durant la seva onzena edició (2010), a 94 municipis de Catalunya. En els municipis catalans, participen un gran número d’entitats socials i de solidaritat que es coordinen amb els Ajuntaments per a fer-la possible.

Aquest esforç per a la descentralització de la Festa s’ha valorat molt positivament, tant per part de les entitats organitzadores de l’àmbit català com pels grups i entitats locals que s’adhereixen en la Festa organitzant activitats pròpies al seu municipi o barri.

Quan finalitza?

Lloc:

Catalunya

Sector:

Eduació pel desenvolupament.

Any:

2012

Descripció:

L’objectiu principal és l’introducció del comerç just en el projecte curricular de les escoles.

Contrapart socia:

Fundació Tercer Món Mataró, Asociació Josep Maria Cunill.

Col·laboradors:

Contes del Món, Xarxa d’Escoles compromeses, Agenda 21 escolar, Carles Cuberes, Roger Canals, Asociació del segell de comerç just.

Amb el suport de :

ACCD.

Què financem?

Aquest projecte té com a objectiu construir un treball en red entre les escoles que treballen al Comerç Just a Catalunya. Es tracta de crear consciència de l’impacte favorable que amb el consum responsable del comerç just s’acosegueix per a tots i totes.

La Red d’Escoles pel Comerç Just està coordinada per Alternativa3 i rep el suport de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació Espanyola del Segell de Comerç Just.

El projecte ens ofereix:

 • Un marc comú de treball en el que us sentireu part d’un projecte col·lectiu.
 • Materials de suport amb orientacions pràctiques per a la realització de les diferents accions.
 • Propostes de treball, recursos específics i suport tècnic.
 • Un servei permanent d’informació telefònica i telemàtica.
 • Comunicació regular a través d’un bulletí electrònic quinzenal i de la web.
 • Cursos, exposició, seminaris i tallers de formació per al professorat, AMPA’s, monitors…
 • Assessorament tècninc i pedagògic, personalitzat i continu.
 • Dinamització de grups de treball.
 • Intercanvi d’experiències.
 • Material de sensibilització.
 • Formar part d’una red de centres que treballen per a fomentar el consum responsable.

El projecte recull varies activitats de sensibilització que s’organitzaràn en l’escola. En cada activitat es podrà treballar diferents aspectes del Comerç Just dins del mateix curricular del centre.

La creació d’un Consell Solidari pel Comerç Just, format per diferents membres de la comunitat eduactiva (alumnat, professorat, AMPA’s), aproparà que les accions de sensibilització arrivin a tot el sector de l’àmbit educatiu.

Un projecte que s’adapta en cada centre, aconseguint una continuïtat de treball  en red, per a fomentar que el Comerç Just formi part de la nostra vida diària.

Més informació: www.xarxaescolescj.org

Quan finalitza?

Lloc:

Catalunya (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quirze del Vallès, El Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornes, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès), València (Sagunto).

Sector:

Educació pel desenvolupament.

Any:

2008 – actualitat

Descripció:

L’objectiu principal és la sensibilització del comerç just.

Contrapart socia:

Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill, La Tenda de Tot el Món.

Col·laboradors:

Ajuntaments (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quirze del Vallès, El Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornes, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès).

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona (2008-2012).

Què financem?

Cafè-Ciutat és una campanya dirigida als ciutadans, al teixit associatiu, a les entitats públiques i als establiments de cada ciutat amb l’objectiu de fomentar la consciència en el consum del cafè d’una forma responsable, coneixent l’origen i les condicions en les que s’ha produït.

La proposta del Cafè-Ciutat treballarà en un entorn de compromís associatiu per a generar un vincle entre la producció del cafè, el seu origen i el seu consum en la localitat. D’aquesta forma, la ciutadania coneixerà de forma directa les millors condicions de vida dels/les camperols/es que han cultivat i el respecte al medi ambient en el seu pais d’origen.

Aquesta proposta referent al marc de la Compra Pública Ètica i primer cafè de comerç just de les ciutats en l’estat espanyol, presenta als cituadans els objectius de l’Agenda 21 decidida a l’Assamblea de les Nacions Unides en 1992, aspirant a posar aquest objectius en funcionament a nivell local, per així donar la possibilitat a nivell individual d’actuar de forma responsable en el consum.

www.cafeciudad.org

Quan finalitza?

TALLERES DE COMERCIO JUSTO

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Aquesta activitat consisteix en un taller musical on a través de les cançons del disc Karibu! – cançons i dances per un món més just, coneixerem els principis bàsics del Comerç Just i l’educació per al desenvolupament, la importància dels drets dels nens i els valors humans que els fomenten. La dinamització del taller anirà a càrrec del Carles Cuberes (www.carlescuberes.com), músic i animador, creador i compositor de les cançons.

El taller es divideix en tres parts:

 • Primera part: introducció del taller, conceptes bàsics del Comerç Just i presentació del disc de cançons.
 • Segona part: treball, aprenentatge i assaig de la cançó (contingut, melodia, estructura…).
 • Tercera part: gravació de la cançó amb els nens, Se’ls entregarà un CD amb la seva gravació.
Destinataris:

Dirigit als nens de segon i tercer cicle de primària. Taller per a un màxim de 30 nens.

Objectiu:
 • Donar a conèixer els principis bàsics del Comerç Just i altres conceptes vinculats (drets dels nens, cooperació al desenvolupament…).
 • Fomentar una mirada crítica al sistema de relacions comercials injustes presents en la nostra societat.
 • Presentar iniciatives i projectes alternatius a aquest model.
 • Motivar als nens per a promoure accions a favor del Comerç Just en el seu entorn més proper (família, escola, barri…).
 • Treballar de forma cooperativa, disfrutant d’un resultat comú final.
Requeriments d'espai i material:
 • Pssarra o projector digital (opcional).
 • Espai sense moltes interfrències sonores per a la gravació.
Material que es proporciona
 • Cançoner en pdf (impressió a càrrec del centre o bé projecció digital).
 • CD amb totes les cançons.
 • CD amb la cançó gravada pels participants (una vegada acabat el taller).
Duració

2,5h o 5h.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Us convidem a obrir els sentits i deixar-vos endur per un dels olors més agradables, màgics i encantadors del món: l’olor del cafè. I a través d’aquest, conèixer històries, faules, contes i melodies que ens acompanyaran en aquest viatge a vegades dolç però a vegades també desgraciadament, amarg…

Aquest és un espectacle familiar de contes teatrealitzats amb un element en comú: el cafè. Aquest nexe, tanmateix, ens serveix per parlar de coses tant importants i properes als nens com la valentia, l’autoestima o la justicia. També abordarem el concepte de Comerç Just i solidaritat. Tot ell acompanyat amb música, cançons i dinàmiques participatives que faciliten l’escolta activa i que fan que l’espectacle sigui molt dinàmic per a tots els públics.

Destinataris:

Familiar ideal a partir de tres anys.

Objectiu:
 • Conèixer els principis bàsics del Comerç Just i altres conceptes vinculats (drets dels nens, cooperació al desenvolupament…) a traves dels contes teatralitzats amb cançons i ambientació musical.
 • Fomentar una mirada crítica al sistema de relacions comercials injustes presents en la nostra societat.
Repertori:
 • Contes: La llegenda de les cabres, Nala i el “què diràn?”, La història de Don José, El gra de cafè.
 • Cançons: Amb gust de cafè, Maua Mazuri, Don José, Diem Adéu.
Requeriments d'espai i material
 • Indiferent interior o exterior.
 • Butaques o cadires, opcionals. Possibilitat de seure al terra, amb opció d’estores i/o coixins.
 • Fàcil accés amb vehícle i aparcament.
 • Espai escènic: 4×4 metres, preferiblement una mica elevat.
 • Pressa de corrent: endoll schuko, 200v i 3,3kw.
 • Equip de so: propi. Fins a 1000w.
 • Equip de llums: propi (només si es necessàri).
Duració

55 min.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Aquesta activitat consisteix en treballar els principis del Comerç Just a través de la xocolata. Pimer, es fa una dinàmica participativa sobre el cacao per a treballar l’anàlisi crític i fer un petit debat. Això es fa segons l’edat de l’alumnat. Després es fa una explicació sobre el procés d’elaboració del cacau des de la planta fins a les persones consumidores, per acabar realitzant caramels de xocolata de Comerç Just. Podra tocar el fruit del cacau, les llavors i el cacau en pols, i acabaran convertint-se en xocolaters.

Destinataris:

Dirigit als nens de primària. Existeix una adaptació per a P5. Opció 1h per a escoles.

Objectiu:
 • Conèixer les diferències entre Comerç Just i no Comerç Just.
 • Desenvolupar la capacitat crítica de l’alumnat.
Requeriments d'espai i material:
 • Microones.
 • Taules i cadires.
Material que proporcionem

Tot el material per als caramels, tríptic informatiu de Comerç Just.

Duració

1,5h.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

La cata de cacau/cafè o sucre de Comerç Just vol donar a conèixer les diferències entre el Comerç Just i el comerç tradicional a partir d’una activitat innovadora i atraient.

S’explica el procés d’el·laboració del cacau/cafè/sucre de Comerç Just des de l’arbre fins al producte final, donant informació a cada part del procés de les diferències entre el Comerç Just i el convencional. En cada un d’aquest pasos es va passant informació gràfica, així com material tàctil i visula i per a degustar. Aportem materials per a donar un toc dinàmic i actiu en aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver realitzat aquesta acció ens mostra gran acceptació d’aquesta activitat.

Destinataries:

Activitat per a tots els públics, adaptan-ho al grup. Ocpió 1h per a les escoles.

Objectiu:
 • Donar a conèixer els principis bàsics del Comerç Just i els beneficis que aquest comporta a través d’una cata de Comerç Just.
 • Una manera dinàmica i atractiva on es poden conèixer de manera pràctica les diferències entre el Comerç Just i el de comerç internacional.
 • Es vol sensibilitzar dels problemes que sofreixen els/les productors/es dins del mercat internacional i mostrar els beneficis que reben dins del Comerç Just, així com fomentar el consum crític i responsable.
Requeriments d'espai i material:

Conexió elèctrica, cadires (i taules a ser possible), projector i pantalla.

Duració

1,5h.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Alternativa3 és una cooperativa de Comerç Just que elabora productes ecològics i de Comerç Just de consum habitual com és el cafè, cacau o sucre. L’activitat consisteix en visitar l’entitat que treballa no només tenint en compte criteris econòmics, sinó amb justicia social i responsabilitat amb les persones i el medi ambient.

La visita comença amb una primera part on s’explica el Comerç Just i el procés del cafè amb metodologies participatives segons les necessitats de cada grup. Durant la segona part, es fa una visita a les instal·lacions i la torradora de cafè.

Destinataris:
 • Tots els públics a partir de 8 anys. Tenim una adaptació especial per als grups que segueixen el programa CUEME.
 • Grups de màxim 30 persones.
Objectiu:
 • Donar a conèixer el Comerç Just com una alternativa real al comerç convencional.
 • Fomentar les actituds compromeses a la ciutadania.
 • Donar a conèixer el procés del cafè de Comerç Just i les seves peculiaritats d’una manera dinàmica.
Material que inclou:

Bossa Alternativa3, tríptics informatius Comerç Just i regal.

Duració

2h.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Oferim tallers, seminaris, conferències sobre Comerç Just. Portem des del 1992 en el món del Comerç Just, realitzant formacions sobre aquesta temàtica a grups de perfils molt diferents. Adaptem la temàtica a la necessitat que se’ns demana. Utilitzen netedologies dinàmiques i participatives.

Destinataris:

Tots els públics a partir dels 12 anys.

:
:
Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Exposició sobre el procés del Cafè de Comerç Just amb tots els seus actors implicats. Són 10 roll up fàcils d’instal·lar que donen una visió senzilla i ràpida del que és el Comerç Just. Ideal per a centres cívics, escoles o ajuntaments. Oferim activitats per a poder treballar l’exposició amb nens de primària.

Destinataris:

Tots els públics.

Objectiu:
 • Donar a conèixer el Comerç Just i el cafè de Comerç Just.
 • Oferir una possibilitat visual i gràfica per a visibilitzar el Comerç Just.
Requeriment d'espai i material:

Espai per a posar 10 roll ups.

Lloc:

Sector:

Any:

Descripció:

Jocs dinàmics per a treballar i conèixer el Comerç Just a través del joc, creant després una reflexió i debat del que s’ha après amb idees en comú. Es tracta del Joc de l’Oca, el joc de les Diferències i una sopa de lletres de 1×1 metre.

Destinataris:

Tots els públics, especialment un públic familiar i nens de 8 a 12 anys. Opció 1 hora per a escoles.

Objectius:
 • Aprendre els principis del Comerç Just.
 • Conèixer l’impacte del Comerç Just i no Comerç Just en la vida de les persones productores.
 • Reflexionar sobre l’impacte del nostre consum.
Requeriments d'espai:

Espais per a posar els jocs gegants d’1×1 metre.

Duració

1h.

0
  La teva cistella
  La teva cistella esta buidaTornar a la botiga