Alternativa 3
3

Que és el Comerç Just?

“El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/as i treballadors/as desfavorits, especialment en el Sud”.

– (Organització Mundial del Comerç Just, WFTO)

Els 10 principis del Comerç Just:

principiocomerciojusto1

 1. Decisions democràtiques: Productors i productores organitzats i organitzades en cooperatives o altres formes participatives, on prenen les decisions democràticament.
  Alternativa3 ha pogut constatar durant les seves estades en les cooperatives productores, el gran valor que per al petit productor i sobretot per a les dones camperoles té la seva participació en la presa de decisions en les seves organitzacions. Ja que normalment no tenen l’oportunitat ni tan sols que es tingui en compte les seves opinons.

  principiocomerciojusto2

 2. Rebuig de l’explotació infantil: L’educació és un Dret fonamental de la infància, per rebre-la és necessari que els nens i nenes disposin de temps per acudir a l’escola i per jugar. La pobresa extrema obliga a molts nens i nenes a treballar, en molts casos en condicions d’esclavitud com ocorre en moltes plantacions de cacau d’Àfrica. El Comerç Just rebutja l’explotació infantil entenent que el treball dels adults ha de bastar per al manteniment de la família. Per a Alternativa3 aquest principi és fonamental per això recolza a les cooperatives productores en projectes d’educació, com la creació de l’Aula d’informàtica o del Racó de Lectura amb la cooperativa Augusto Cessar Sandino a Nicaragua.

  principiocomerciojusto3
 3. Equitat de gènere: Equitat de gènere en salaris, drets laborals i participació.

  Per al Comerç Just est és un principi fonamental, quan les dones aconsegueixen els seus propis ingressos la seva vida canvia en molts aspectes, i no solament per a ella també per a la seva família i en la comunitat. Alternativa3 recolza projectes d’apoderament de la dona en les cooperatives productores amb les quals treballa ja que considera que el veritable desenvolupament només és possible quan la dona sobrepassa l’àmbit domèstic i pot capacitar-se per a la vida laboral i participar en la presa de decisions de la seva comunitat.

  principiocomerciojusto4

 4. Respecte al Medi ambient: Respecte al Medi Ambient, sense transgènics, ni productes químics de síntesis, ni altres productes químics nocius per a les persones i la naturalesa.

  Un dels principis fonamentals del Comerç Just és el Respecte al Medi ambient, els productes de Comerç Just provenen sempre de petites organitzacions productores que conreen les seves terres seguint mètodes tradicionals respectuosos amb la Naturalesa, sense utilitzar fertilitzants ni pesticides nocius per a la salut i el Medi ambient, i sense transgènics.

  Alternativa3 elabora els seus productes a partir de cafè, cacau i sucre procedents de cooperatives de Comerç Just, buscant sempre la màxima sostenibilitat en tot el procés de producció des de la matèria primera fins al producte llest per consumir.

  principiocomerciojusto5

 5. Productes de qualitat: La qualitat és un principi fonamental del Comerç Just. A Alternativa3 cuidem al màxim la qualitat dels nostres productes, en ser elaboradors podem controlar tot el procés d’elaboració des de la matèria primera fins al producte final, això ens permet estar contínuament millorant i innovant. Comprem el cafè, el cacau, el sucre de canya i la resta de productes a petites associacions productores de Comerç Just de països del sud el que garanteix la màxima qualitat en els seus productes ja que han estat conreats respectant a les persona i al medi ambient.

  principiocomerciojusto6

 6. Condicions de treball dignes: El Comerç Just garanteix condicions de treball dignes per als productors i productores, evitant tant qualsevol tipus d’esclavitud com a condicions que atemptin contra la salut dels treballadors i treballadores. Alternativa3 treballa amb petites cooperatives productores de països del Sud recolzant-los en els seus projectes per aconseguir que millorin les seves condicions tant laborals com a socials i Mediambientals, posant sempre el respecte a les persones per sobre del benefici econòmic. El Comerç Just és una alternativa real al comerç internacional convencional que crea oportunitats per als grups més desfavorits i redueix les desigualtats i la pobresa.

  principiocomerciojusto7

 7. Preus i salaris justs: Preus i salaris justs que valoren la qualitat del producte. En el Comerç Just la qualitat és fonamental, la qualitat no només és del producte final sinó també mediambiental i social. La primera baula d’un producte és el productor i la productora en origen i millorar la seva qualitat de vida i la de la seva comunitat és un dels objectius principals del Comerç Just. Els petits productors i productores que venen la seva collita a través dels canals de Comerç Just tenen assegurat que el preu que reben pel seu treball els dóna noves oportunitats de ser protagonistes en la construcció d’un futur més sostenible. És per això que quan consumim un producte de Comerç Just tenim la satisfacció d’estar contribuint a crear una societat millor en les quals les persones són més importants que el benefici econòmic d’uns pocs.

  principiocomerciojusto8
 8. Pre-finançament de les compres: Una solució del Comerç Just per millorar la vida dels camperols i camperoles productors i productores.

  Les petites organitzacions productores als països del Sud tenen molt complicat l’accés a crèdits que els permetin invertir en millores de producció i socials, o fins i tot sovint sobreviure entre collita i collita. Sovint la seva única opció és posar-se en mans de prestadores que els sotmeten a unes condicions d’usura que només aconsegueixen augmentar la seva pobresa. Encara que alguna cosa està canviant en els últims temps gràcies a l’aparició de la banca ètica i els microcrèdits , no totes les organitzacions tenen la possibilitat d’accedir a aquestes solucions. Com a alternativa a aquesta realitat els  Fairtrade Standards exigeixen que les organitzacions compradores atorguin una bestreta financera dels contractes, denominat pre-finançament, si els productors així ho sol·liciten. Amb això es busca ajudar als productors i productores a accedir al capital i a superar el que pot ser un dels majors obstacles per al seu desenvolupament. També es tracta de promocionar la iniciativa empresarial i pot ajudar al desenvolupament econòmic de comunitats rurals senceres.

  principiocomerciojusto9

 9. Pagament d’una prima social: La prima de Comerç Just suposa una ajuda extra per a les organitzacions productores. A més de rebre el pagament dels seus productes, es beneficien d’una quantitat addicional per invertir en el desenvolupament econòmic, social o ambiental de les pròpies organitzacions i la comunitat. Aquestes decideixen la fi de la cosina, sense intermediaris. La quantitat que se’ls abona es fixa en un percentatge, per unitat venuda, i surt de la butxaca de qui adquireix els productes.

  La prima social o Premium Fairtrade ésondiners addicionals perquè els productors i productores inverteixin en la millora de les seves condicions de vida. La destinació de la prima de Comerç Just es decideix segons el criteri de les organitzacions productores. Ningú els imposa com usar-la o invertir-la, que la selecció del projecte i el maneig dels diners es fa a través de processos transparents, participatius i democràtics. Els projectes poden fomentar el desenvolupament de la comunitat o els propis negocis. Els diners de la Prima està destinat a millorar la situació de les comunitats locals en qüestió de salut, educació, medi ambient, economia, etc. preval de Comerç Just i pretén ser una eina per al desenvolupament socioeconòmic i per a l’apoderament.

  principiocomerciojusto10

 10. Reducció d’intermediaris: Un principi fonamental del Comerç just és facilitar relacions comercials a llarg termini i permetre que les associacions de productors i productores prenguin major control sobre el procés de comercialització dels seus productes. Les organitzacions mantenen relacions a llarg termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu que contribueixen a la promoció i el creixement del Comerç Just. Les parts involucrades en la relació comercial busquen augmentar el volum comercial entre elles i el valor i la diversitat de la seva oferta de productes com un mitjà de creixement del Comerç Just per als productors i productores amb la finalitat d’augmentar els seus ingressos. El diàleg i la transparència són bàsics per afermar aquestes relacions comercials, així com també la col·laboració en projectes amb les comunitats productores.