Alternativa 3 ONG

objectius

INFORMAR

Informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari.

RECOLZAR

Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l’anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la xarxa del Comerç Just i Solidari.

NOUS PROJECTES

Recolzar a les Organitzacions de productors ja constituïdes en el desenvolupament de nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament.

COMERÇ JUST

Recolzar a les organitzacions de Comerç Just i Solidari, en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.

PROJECTES DE COOPERACIÓ

RACÓ DE LECTURA

LLOC: El Tuma La Dalia (Matagalpa-NICARAGUA). Una zona de difícil accés, amb poc o nul transport públic, i a on s’arriba únicament a través de camins sense asfaltar.
SECTOR: Educatiu
Any: 2015-2016
Descripció: la creació de diversos punts de lectura i la seva dotació de materials necessaris per al seu funcionament. Entre ells, s’ha dotat de llibres i material escolar a 9 escoletes rurals d’escassos recursos, s’ha organitzat un punt de lectura a la seu de la cooperativa COMULACS, i s’ha creat una biblioteca pública a El Tuma.
CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), SÒCIA DE CECOCAFEN
COL·LABORADORS: FUNDACIÓN LOGÍSTICA JUSTA, MUNICIPALIDAD EL TUMA LA DALIA, EL CÍRCULO DE LECTORES, FUNDACIÓN CARES
AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa
Alternativa3 ha finalitzat amb èxit un projecte amb la cooperativa cafetalera de Comerç Just Augusto César Sandino (que pertany a CECOCAFEN), amb l’objectiu de millorar l’accés a la lectura a la zona del Tuma-La Dalia, Nicaragua, i millorar el nivell educatiu de la joventut amb l’accés a Beques d’Erasmus.

El projecte ha consistit en la creació de “Rincones de Lectura” a comunitats rurals d’escassos recursos i de difícil accés per a fomentar la cultura i l’educació. Aquests “racons” s’han ubicat a diferents llocs estratègics:

– 9 escoletes rurals d’escassos recursos
– Hem creat una Biblioteca pública a El Tuma, amb la col·laboració de la ONG local “llibres per a nens”, amb un conveni amb la Municipalidad de El Tuma La Dalia de mantenir una persona contractada per donar servei a temps complet als nens i nenes.
– Un racó de lectura a la cooperativa Augusto Cesar Sandino i la Escuela de secundaria Benjamin Zeledón, amb llibres més universitaris i tècnics. Aquests dos Rincones tenen una ubicació estratègica d’unió de diferents zones rurals.

La Fundación Logística Justa, juntament amb el Círculo de Lectores, va donar més de 3.000 llibres, però el projecte contemplava també la compra de llibres propis de la cultura de Nicaragua i de consulta, també la compra de llibres tècnics sobre agronomia, mecànica industrial i alimentació animal, entre altres. A més, s’han dotat les escoles rurals de material escolar, i tot junt ha fomentat l’hàbit de lectura i la motivació per estudiar.

Aquest projecte ha donat lloc a un concurs de lectura a la comunitat i molt d’interès per part de les institucions públiques pel bon resultat obtingut i la motivació i enfortiment comunitari que ha generat.
Aquest projecte portava inclosos la realització de tallers sobre el bon ús de la lectura i l’equitat de gènere, que han estat impartits per ex becats, enfortint el relleu generacional professional i donant exemple als més petits de les opcions que et dóna l’estudi.

L’educació, l’accés a la cultura, les ajudes als estudis i la millora de l’educació formen part d’un procés de millora de la qualitat de vida de les comunitats, sempre amb una visió d’igualtat de gènere, per col·laborar a millorar l’empoderament de les dones.

BEQUES PER A JOVES DE LES COMUNITATS RURALS DE EL TUMA LA DALIA, PER AL SEU DESENVOLUPAMENT ECONOMICO-SOCIAL I CULTURAL

LLOC: El Tuma La Dalia (MAtagalpa- NICARAGUA)

SECTOR: Educatiu

Any: 2010- actualitat

Descripció: la entrega de beques per estudiar estudis de nivell tècnic, secundari i estudis universitaris. Incrementar l’alfabetització de les comunitats per a què, en un futur, es compti amb treballadors i treballadores tècnics en activitats productives, educatives i culturals. Això els ajuda a millorar la seva qualitat de vida de manera autònoma i, a la vegada, promoure el relleu generacional i reduir l’emigració.

CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), Y CECOCAFEN.

COL·LABORADORS: SUPERMERCATS BON PREU (DE 2009 A 2011), CROWFUNDING.

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa

Alternativa3 ONG porta a terme aquest projecte des del 2009.  Consisteix a entregar beques a joves, 50% homes i 50% dones, de les comunitats rurals de El Tuma- La Dalia (Nord de Nicaragua), per incrementar l’alfabetització de les comunitats i apostar per a què, en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors tècnics en activitats productives, educatives i culturals.

Nicaragua és el segon país més pobre de Lationamèrica i un dels països del món amb major inseguretat alimentària. Segons les dades del IDH 2011 del PNUD, el 46,2% de la població viu en condicions de pobresa, l’11,2% viu en pobresa extrema, percentatge que s’incrementa a les zones rurals.

Els problemes que busca resoldre aquest programa són:

 • Els Instituts Tècnics i de Secundària per a joves majors d’edat funcionen amb la modalitat a distància o de trobades. Estan ubicats en poblats o ciutats. Els alumnes han de pagar un aranzel, transport i alimentació. Els fills dels productors no estan en capacitat de pagar el cost total.
 • Hi ha un elevat índex d’analfabetisme en adults cooperativistes en els que existeix el risc de que es sumin els seus fills que només han estudiat primària.
 • Bona part dels fills abandonen les aules de secundària, carreres tècniques i universitàries per falta de recursos.

El programa de BECAS de CECOCAFEN neix a partir d’una diagnosi realitzada sobre els nivells educatius de la zona. El resultat indicava que la mitjana d’escolarització és de segon grau de primària per un 60% dels enquestats, i el 40% restant no sabia llegir ni escriure. Es va concloure amb un índex negatiu de desenvolupament.

Per a les beques es valora:

 • La situació econòmica de la família
 • La quantitat de fills que estudien a la família
 • Becar un alumne per família per any
 • La ubicació geogràfica de l’alumne
 • Historial de rendiment acadèmic

Què financem?

Les beques són per estudis de secundària, estudis tècnics i universitaris. L’import els cobreix les despeses de transport, el material escolar i l’alimentació.

 • Universitaris: 250€
 • Nivell tècnic: 150€
 • Secundari:100€

L’acceptació de rebre la beca suposa per al becat fer el 100% de feina a la comunitat.  Poden escollir on el realitzen (col·laboració en l’alfabetització de la comunitat, organització d’esdeveniments, col·laborar amb la cooperativa…)

La finalitat d’això és fomentar la sensació de pertinença a la comunitat i afavorir el relleu generacional i no l’emigració una vegada finalitzats els estudis. Els resultats són patents, trobant agricultors i agricultores formats en agronomia, personal públic amb estudis, treballant en temes socials…

Quan es finalitza?

El curs escolar comença al mes de febrer, i finalitza al mes de novembre.

El nº de becats fins a l’actualitat.

 

 

Any Estudis universitaris Estudis tècnics Secundària TOTAL
Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2011 4 24 12 5 33 33 111
2012 7 9 2 1 5 7 31
2013 12 10 3 2 9 7 43
2014 6 4 4 8 22
2015 4 4 4 8 20
2016 7 6 3 0 5 4 25
2017

INFORMÀTICA PER A TOTS

LLOC: El Tuma La Dalia (Matagalpa- NICARAGUA).

SECTOR: Educatiu

Any: 2012-2015

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés als i les joves de la comunitat a les noves tecnologies.

CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS) I CECOCAFEN

COL·LABORADORS: INATEC (Institut Nacional que regula els estudis de tecnologia), MINED (Ministerio de Educación), Municipalidad El Tuma La Dalia

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa

Durant la visita de seguiment del projecte de Beques, els joves ens sol·licitaven una aula d’informàtica per a formar-se en les noves tecnologies i tenir un millor accés al món laboral. El desconeixement total de l’ús d’ordinadors els limitava tant a l’accés als llocs de feina com per accedir a determinats estudis universitaris.

Al 2012 iniciem el projecte, al principi amb una sala llogada i després la Municipalidad ens va cedir un aula al centre educatiu del Tuma, un lloc cèntric per a donar bon accés als joves. En aquest aula no es podia instal·lar la fotocopiadora, ja que el sistema elèctric era molt inestable. La idea de la fotocopiadora era poder donar un servei amb el que recaptar diners per al manteniment de l’aula d’informàtica.

A finals del 2013 es va aconseguir un conveni amb la Municipalidad de El Tuma la Dalia per a treballar de manera conjunta amb la organització local COMULACS i CECOCAFEN en la creació d’una comissió que estudiés les sol·licituds de cursos d’informàtica i cedís un aula a l’Institut de Secundària Benjamin Zeledon, on es va instal·lar l’aula d’informàtica.

A més, es va signar un conveni amb l’INATEC (Institut nacional que regula els estudis de tecnologia) i el MINED (Ministerio de Educación) on es feien càrrec del professorat, ampliant els torns de 1 a 5, afegint classes d’anglès i obrint una carrera universitària d’informàtica.

 

LLOC: Perez Zeledon, Costa Rica

Any: 2011-2012

SECTOR: Educatiu

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés a la infància a les noves tecnologies.

CONTRAPART SÒCIA: COOPEAGRI (COSTA RICA)

AMB EL RECOLZAMENT DE: ACCD y ACJ

Existeix una preocupació important a l’anàlisi de Coopeagri relacionat amb la renovació generacional: les estadístiques mostren un creixement d’associats, però amb una mitjana d’edat de 48 anys.

Existeix també una problemàtica important a Costa Rica i en Pérez Zeledón relacionada amb la terra i el seu ús en les activitats agrícoles. Les terres que els pares donen en herència als seus fills cada vegada són més venudes a persones estrangeres que no mostren interès en continuar amb les activitats agrícoles.

El pograma “Líderes del Futuro” tenen la missió d’anar formant els futurs hereus de la cooperativa: intentar que les noves generacions contemplin l’agricultura com una opció de desenvolupament per a les seves famílies.

“Líderes del futuro” està dirigit a nens i nenes d’entre 0 i 18 anys. La majoria d’ells procedeixen de zones rurals on es produeix el cafè i la canya de sucre. Aquestes famílies tenen com a única font d’ingressos les activitats agrícoles però amb un volum productiu molt baix, cosa que fa que no es cobreixi les seves necessitats bàsiques.

La metodologia d’aprenentatge és constructivista: els nens i nenes i joves aprenen el cooperativisme participant en una experiència real.

Es treballen valors com: lideratge, fidelitat, amistat, disciplina, emprenedoria, creativitat, superació, integració, amor a la família, la comunitat i la natura. També dóna coneixement d’economia social, medi ambient, agricultura, idiomes, informàtica i art.

Com actualment la tecnologia i la informació són les eines clau, “Lideres de futuro” ha inclòs la informàtica i internet com a temes prioritaris als seus programes de formació i internet com a temes prioritaris. Per aquesta raó hem creat aquest projecte, amb l’objectiu de generar una nova generació d’associats amb un vincle a la terra i l’agricultura, però dotats de les eines per a millorar la seva qualitat de vida.

CAFÈ AMB LLET. REGALA UNA VACA.

LLOC: Municipi de Saisama, Colòmbia

SECTOR: desenvolupament comunitari rural

Descripció: l’objectiu del projecte era la compra de 10 vaques per a fomentar el desenvolupament rural comunitari.

SOCIS/ES: Fundación Zuá

COL·LABORADORS: Bon Preu (2010-2013)

AMB EL RECOLZAMENT DE: consumidors de Comerç Just

Alternativa3 va col·laborar amb Fundación Zuá en la recollida de diners necessaris per a la compra de 10 vaques, destinades al Centro Rural de Estudios “Los Senderos”, ubicat al municipi de Sasaima, Colòmbia.

Allà, vàries famílies de Fundación Zuá han decidit sortir de barris suburbials de Bogotá i formar una comunitat rural autosostenible. El seu suporti  prové íntegrament dels productes cultivats a la finca, d’incipients activitats de bestiar i de la cria de pollastres i la seva venda al mercat local.

A l’Octubre de 2007 aquesta comunitat comptava només amb una sola vaca, la llet és part essencial de la seva dieta, una de les seves escasses fonts de proteïnes. Actualment tots poden beure llet a diari i han començat a elaborar iogurt i formatges.

A més, han començat a aprofitar els residus sòlids i líquids per a produir abono i fertilitzants elaborant lombricompost que fan servir per a millorar les pastures i per a fertilitzar els cultius.

El nostre objectiu era aconseguir 10 vaques, i al gener de 2013 ho vam aconseguir!

De fet es considera més, ja que moltes van criar.

Totes les il·lustracions de la campanya són de Daniela Violi.

Enfortiment de les capacitats de les dones i els joves en risc d’exclusió social per al foment de l’apoderament i la millora de les seves condicions de vida.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

LLOC: regió de El Guapotal, municipi del Tuma La Dalia (Nicaragua)

SECTOR: Desenvolupament comunitari rural.

Descripció: foment de l’apoderament del col·lectiu de les dones i joves de la comunitat rural de El Tuma La Dalia.

SOCIS I SÒCIES: cooperativa Augusto Cesar Sandino COMULACS

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa
El projecte pretén portar a terme un procés d’enfortiment de les capacitats dels membres en risc d’exclusió social, principalment el col·lectiu de dones i joves, per a fomentar el seu apoderament i contribuir al Desenvolupament humà sostenible de la comunitat.

Els medis per a realitzar-ho seran, per una banda, una sèrie de capacitacions i formacions que ens permetran augmentar les oportunitats de futur per a aquest col·lectiu. A més, hauran activitats de capacitació i sensibilització específiques sobre equitat de gènere, que es faran no només per a dones, sinó també per a homes i les famílies.

Per una altra banda, el projecte comptarà amb la realització d’un diagnòstic participatiu, que portaran a terme els propis beneficiaris i beneficiàries, tutoritzats per una promotora tècnica en gènere i metodologies participatives. L’objectiu d’aquest és que analitzin la seva situació, quines són les necessitats i quina és la millor manera, dins de les seves possibilitats, de fer-li front.

Amb aquest diagnòstic, promovem l’elecció d’una activitat local que doni accés a col·lectius d’exclusió a recursos productius, fomentant la independència econòmica i la igualtat d’oportunitats.

Els organismes locals donen recolzament al projecte i el Ministerio de Economía y familia de la regió ha donat recolzament tècnic, així com materials productius de l’activitat que es desenvolupi.

També s’inclouen al projecte una partida per a seguir aportant per les beques d’estudis dels joves de la comunitat.

Beneficiaris del projecte

Les formacions i capacitacions s’oferiran a les dones i als joves de les 80 famílies de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino. Les persones que formaran els grups de les capacitacions seran les mateixes a desenvolupar el diagnòstic participatiu.

El comitè de Gènere de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino, així com la junta directiva de la mateixa cooperativa s’han implicat des de l’inici.

Les sensibilitzacions sobre l’equitat de gènere les rebran tant les dones com els homes i els joves de la cooperativa. Els promotors i capacitadors realitzaran aquelles activitats de sensibilització als diferents nuclis de la comunitat.

PROJECTES D'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

SOM COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA

LLOC: Catalunya

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament.

 

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés a la infància a les noves tecnologies.

 

SOCIS/ES: Setem coordina el projecte, i col·laborem AlterNativa3, Oxfam Intermon, Fiare, Fets i la Xarxa de consum solidari.

 

 

COL·LABORADORS: TV3, BTV, El Periódico, La Directa i la col·laboració de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Terrassa i altres ajuntaments.

 

La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (avui en dia “Som Comerç Just i Banca Ètica”) és una iniciativa en la que tothom pot participar i que vol donar a conèixer les propostes del Comerç Just i la Banca Ètica a la societat catalana, per a que la ciutadania apliqui les propostes en el seu dia a dia.

 

Els precedents d’aquesta activitat es remunten a l’any 2000, amb la visita del vaixell Estelle a Barcelona. Els bons resultats d’aquesta experiència van fer que diferents entitats catalanes vinculades amb el Comerç Just es plantegessin continuar treballant en aquest projecte. I així ha sigut fins ara, cada any amb millors resultats.

 

Des de l’any 2003, la Festa del Comerç Just ha deixat de ser una activitat únicament barcelonina per acabar arribant, durant la seva onzena edició (2010) a 94 municipis de Catalunya. Als municipis catalans participen un gran nombre d’entitats socials i de solidaritat, que es coordinen amb els Ajuntaments per a fer-la possible.

 

Aquest esforç per a la descentralització de la Festa s’ha valorat molt positivament, tant per part de les entitats organitzadores de l’àmbit català com pels grups i entitats locals que s’adhereixen a la festa, organitzant activitats pròpies al seu municipi o barri.

XARXA D'ESCOLES PEL COMERÇ JUST

LLOC: Catalunya

 

Any:2012

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament

 

DESCRIPCIÓ: L’objectiu principal és la introducció del Comerç Just al projecte curricular de les escoles.

 

SOCIS/ES: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill.

COL·LABORADORS: Contes del Món, Xarxa d’Escoles compromeses, Agenda 21 escolar, Carles Cuberes, Roger Canals, Associació del segell de Comerç Just.

SOCIOS/AS: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill.

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: ACCD

 

Aquest projecte té com objectiu construir un treball en xarxa entre les escoles que treballen el Comerç Just a Catalunya. Es tracta de crear consciència de l’impacte favorable que amb el consum responsable de Comerç Just s’aconsegueix per a tothom.

 

La Xarxa d’Escoles pel Comerç Just està coordinada per AlterNativa3 o rep el recolzament de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació Espanyola del Segell de Comerç Just.

 

El projecte us ofereix:

 • Un marc comú de treball en el que us sentireu part d’un projecte col·lectiu
 • Materials de recolzament amb orientacions pràctiques per a la realització de les diferents accions.
 • Propostes de feina, recursos específics i recolzament tècnic
 • Un servei permanent d’informació telefònica i telemàtica
 • Comunicació regular a través d’un butlletí electrònic quinzenal i de la web
 • Cursos, exposició, seminaris i tallers de formació per al professorat, AMPA’s, monitores…
 • Assessorament tècnic i pedagògic, personalitzat i continuat.
 • Dinamització de grups de feina
 • Intercanvi d’experiències
 • Material de sensibilització
 • Formar part d’una xarxa de centres que treballen per fomentar el consum responsable.

 

El projecte recull vàries activitats de sensibilització que s’organitzaran a l’escola. A cada activitat es podrà treballar diversos aspectes del Comerç Just dins del mateix currículum del centre.

 

La creació d’un Consell Solidari pel Comerç Just, format per diferents membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, Ampas), aproparà les accions de sensibilització a tot el sector de l’àmbit educatiu.

 

Un projecte que s’adapta a cada centre, aconseguint una continuïtat de treball en xarxa, per a fomentar que el Comerç Just formi part de la nostra vida diària.

 

Més informació: http://www.xarxaescolescj.org

CAFÈ CIUTAT, TU CAFÈ DE COMERÇ JUST

LLOC: Catalunya (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quirze del Vallès, El Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornès, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès, València (Sagunt)

 

Any: 2008- actualitat

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament

 

Descripció: L’objectiu principal és la sensibilització del Comerç Just.

 

SOCIS/ES: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill, la Tenda de tot el món

 

COL·LABORADORS: Ajuntaments (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quize del Vallès, el Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornès, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès).

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: Diputació de Barcelona (2008-2012)

 

Café-Ciutat és una campanya dirigida als ciutadans i ciutadanes, al teixit associatiu, a les entitats públiques i als establiments de cada ciutat, amb l’objectiu de fomentar la consciència en el consum de cafè d’una forma responsable, coneixent l’origen i les condicions en les que s’ha produït.

 

La proposta de Cafè-Ciutat treballarà a un entorn de compromís associatiu per generar un vincle entre la producció del cafè, el seu origen i el seu consum a la localitat. D’aquesta forma, la ciutadania coneixerà de forma directa les millors condicions de vida dels i les camperols i camperoles que l’han cultivat i el respecte al medi ambient al seu país d’origen.

 

Aquesta proposta referent al marc de la Compra Pública Ètica i primer cafè de Comerç Just de les ciutats a l’Estat espanyol, presenta als ciutadans i ciutadanes els objectius de l’Agenda 21 decidida a l’Assemblea de les Nacions Unides l’any 1992, aspirant a posar aquests objectius en funcionament a nivell local, per així donar la possibilitat a nivell individual d’actuar de forma responsable en el consum.

 

www.cafeciudad.org

TALLERS DE COMERÇ JUST

CATA DE CACAU

Cata de cacau de comerç just. Toca, tasta, degusta i aprèn.

Donar a conèixer els principis del Comerç Just i els beneficis que aquest comporta a través d’una cata de cacau de comerç just.

Una manera dinàmica i atraient on es poden conèixer de manera directe les diferències entre el cafè de comerç just i del comerç tradicional, des de el seu origen fins a la ciutadania. Es vol sensibilitzar del problemes que pateixen els/les productors/es dins el mercat internacional de cafè i mostrar els beneficis que reben dins el Comerç Just. Fomentar la conscienciació sobre les formes de producció dels productes que consumim i la repercussió de les nostres compres.

Descripció de l’activitat

La cata de cacau de comerç just vol donar a conèixer les diferències entre el comerç just i el comerç tradicional, a partir d’una activitat innovadora i atraient.

Es vol mostrar la elaboració del Cacau de Comerç Just des de els seus orígens fins arribar a la ciutadania, donant informació del procés i les diferències entre un cacau de comerç just i un convencional.

Es comença la explicació del procés de producció del cacau, començant per la planta, els diferents tipus de llavors, les diferencies entre el cacau de comerç just i tradicional a nivell de qualitat, de serveis i beneficis que reben els productors/es gràcies al Comerç Just, el respecte al mediambient durant tot el procés de cultiu (collita, recollida, despulpació, secat, importació, torrat i elaborat), beneficis a la comunitat… En cada un d’aquests passos es va passant informació gràfica, així com material tàctil i visual i per degustar (grans de cacau de diferents tipus, el fruit del cacau, cacau en tots els seus formats…).

Aportem materials per donar un toc dinàmic i actiu a aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver realitzat aquesta acció ens mostra gran acceptació d’aquesta activitat.

Durada de l’acció: 1h-2.30h

Necessitats tècniques de l’espai i dels equipaments per dur a terme l’acció

 • Sala il·luminada amb endoll.
 • Taula i cadires (a poder ser)
 • Projector i pantalla

Objectius

– Donar a conèixer el Comerç Just com a alternativa al comerç convencional

– Permetre descobrir a la població el Comerç Just com a eina de transformació social.

– Promoure la reflexió de la importància de les seves compres i el seu consum responsable al països del Sud. Enfortiment del Comerç Just i la consciència com a consumidors a les ciutats de la província de Barcelona.

– Donar a conèixer la realitat social i econòmica dels productors de cafè als països del Sud.

– Fomentar les actituds més solidaries i compromeses dels ciutadans,

– Promoure una economia alternativa i solidaria, amb defensa dels Drets Humans, de l’equitat de gènere i la dignitat de la persona com a base del desenvolupament.

Dades de Contacte

Maria Fernandez Suarez

Directora comercial i projectes

93-7869379 (Ext7)

maria@alternativa3.com

CATA DE CAFÈ

Quin gust té el Cafè Just? Cata de cafè de comerç Just

Donar a conèixer els principis del Comerç Just i els beneficis que aquest comporta a través d’una cata de cafè de comerç just.

Una manera dinàmica i atraient on es poden conèixer de manera directe les diferències entre el cafè de comerç just i del comerç tradicional, des de el seu origen fins al ciutadà. Es vol sensibilitzar del problemes que pateixen els/les productors/es dins el mercat internacional de cafè i mostrar els beneficis que reben dins el Comerç Just. Fomentar la conscienciació sobre les formes de producció dels productes que consumim i la repercussió de les nostres compres.

Descripció de l’activitat

La cata de cafè de comerç just vol donar a conèixer les diferències entre el comerç just i el comerç tradicional, a partir d’una activitat innovadora i atraient.

Es vol mostrar la elaboració del Cafè de Comerç Just des de els seus orígens fins arribar a la ciutadania, per sensibilitzar a la població sobre les conseqüències, responsabilitats i alternatives que com a consumidors tenim. Sensibilitzar dels problemes que tenen els/les productors/es de cafè al seu origen per fomentar la consciència responsable sobre el nostre consum.

La dinàmica comença amb una explicació del procés de producció del cafè, començant per la planta, els diferents tipus de gra, les diferències entre el cafè de comerç just i tradicional a nivell de qualitat, de serveis i beneficis que reben els/les productors/es gràcies al Comerç Just, el respecte al mediambient durant tot el procés de cultiu (collita, recollida, despulpació, secat, trilla, importació i torrat), beneficis a la comunitat… En cada un d’aquests passos es va passant informació gràfica, així com material tàctil i visual (grans de cafè de diferents tipus, grans sense trilla…).

Després es passa a l’acció de catar tres tipus diferents de cafè, aprenent a detectar el color, la fragància, olor, el sabor, i el regust, descobrint la qualitat dels cafès de comerç  just i aprenent a diferenciar el sabor a justícia, solidaritat i consum responsable. Cada cafè que es cata va acompanyat d’informació sobre la cooperativa d’origen, la seva situació amb el Comerç Just i amb que dediquen els ingressos que reben del CJ, es a dir, la inversió social.

Finalitza amb una petita degustació de productes de Comerç Just

Aportem materials per donar un toc dinàmic i actiu a aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver realitzat aquesta acció ens mostra gran acceptació d’aquesta activitat.

Durada de l’acció: 1h-2.30h

Necessitats tècniques de l’espai i dels equipaments per dur a terme l’acció

 • Sala il·luminada amb endoll.
 • Taula i cadires pels assistents
 • Projector i pantalla

Objectius

– Donar a conèixer el Comerç Just com a alternativa al comerç convencional

– Permetre descobrir a la població el Comerç Just com a eina de transformació social.

– Promoure la reflexió de la importància de les seves compres i el seu consum responsable al països del Sud. Enfortiment del Comerç Just i la consciència com a consumidors a les ciutats de la província de Barcelona.

– Donar a conèixer la realitat social i econòmica dels productors de cafè als països del Sud.

– Fomentar les actituds més solidaries i compromeses dels ciutadans,

– Promoure una economia alternativa i solidaria, amb defensa dels Drets Humans, de l’equitat de gènere i la dignitat de la persona com a base del desenvolupament.

Dades de contacte

Maria Fernandez Suarez

Coordinadora de programes

93-7869379 (Ext18)

rsc@alternativa3.com

VISITA A LA TORRADORA

Destinatàries: es pot adaptar a participants de totes les edats.

Objectius:

 • Donar a conèixer el comerç just com alternativa real al comerç convencional.
 • Fomentar les actituds compromeses de la ciutadania.
 • Donar a conèixer la cadena de producció del cafè d’una manera pràctica i divertida. sensibilitzar dels problemes que els productors i productores pateixen i l’impacte positiu del comerç just.

Desenvolupament:

Al nostre voltant, són poques les organitzacions que, com Alternativa3, treballen el Comerç Just des de la seva vessant d’empresa cooperativa i de forma professionalitzada. Volem oferir a la població la possibilitat de visitar aquesta peculiar empresa que treballa un sector econòmic amb un tret diferencial que esperem els resulti ben interessant: tenir en compte no només criteris econòmics o financers, sinó també condicions ètiques i de responsabilitat amb les persones i el medi ambient, a tota la cadena de subministrament de productes: des del productor i productora, fins al consumidor consumidora.

La visita comença amb una introducció del comerç just, explicant el procés del cafè des de l’origen fins arribar al consumidor, ensenyant les diferències entre comerç just i comerç convencional.

La segona part es la visita a la torradora d’Alternativa3, on podrem veure el procés del Cafè, un procés industrial complet, partint de la matèria primera, cafè verd, fins a arribar al producte acabat, que és cafè envasat al buit, com el podem trobar al supermercat. (visita de 30 minuts)

La visita finalitza amb una petita degustació de productes de Comerç Just i l’entrega de diferents tríptics i informació sobre Comerç Just.

Duració: 1.30h

Preu: 150€ (40 alumnes). Professorat gratuït.

TALLER INFANTIL DE CACAU DE COMERÇ JUST

Destinatàries:  nenes i nens de 2-5 anys

Objectius:

 • Donar a conèixer el cacau de comerç just com a matèria prima, el seu origen, qui ho cultiva…
 • Deixar els missatge del Comerç just com a concepte positiu i que genera felicitat.
 • Sensibilitzar al professorat i famílies.

Desenvolupament:

Aquesta proposta didàctica comença amb una explicació de la història del cacau a través de titelles. Amb les mateixes titelles i de plafons es mostra l’origen i com es cultiva i es recull el cacau. L’activitat segueix amb una activitat pràctica de tocar i olorar el fruit i llavors del cacau. I  finalitza amb una degustació de producte. Durant tota l’activitat es va donant el missatge dels beneficis del comerç just.

Duració: 45 minuts -1h

AULA DE CUINA DE COMERÇ JUST

Destinatàries: es pot adaptar a participants de totes les edats.

Objectius:

 • Donar a conèixer el comerç just com alternativa real al comerç convencional.
 • Fomentar les actituds compromeses de la ciutadania, apropant el comerç just a activitats quotidianes.
 • Donar a conèixer la diversitat de productes de comerç just, i les seves característiques.

Desenvolupament:

L’aula de cuina de Comerç Just pretén mostrar el Comerç Just a la ciutadania d’una manera mes propera, mostrant tant les qualitats i varietats dels productes, com la repercussió d’una compra responsable per part dels ciutadans. es comença amb l’aula de cuina demostrativa, i mentre es van explicant els diferents plats i productes, s’explica també les característiques dels productes de Comerç Just, de les cooperatives d’origen i de les diferencies entre comerç tradicional i comerç just. Els productes de Comerç Just son poc coneguts per la ciutadania, concentrant-se principalment en el cafè. Aquesta activitat pretén donar a conèixer la diversitat. Amb la explicació de cada plat es parla de cada cooperativa d’origen.

Duració: 1-2h

“KARIBU! Cançons i danses per un món més just”

Destinatàries: dirigit a un públic familiar, infants a partir de 3 anys (ideal per a infants de 6 i 7 anys).

Objectius:

–    Gaudir i participar activament de l’espectacle.

–    Compartir espai de trobada i comunicació entre persones, independentment de la seva edat, la seva forma de vestir, de pensar o de viure.

–    Experimentar i viure valors com la cooperació, la solidaritat, la interculturalitat i la justícia social.

–    Descobrir el Comerç Just com a eina de transformació social.

–    Conèixer els Drets dels Infants.

–    Conèixer els principis del Comerç Just i l’alternativa que suposa al comerç convencional.

 

Desenvolupament:

Karibu té un caire participatiu i festiu, que parteix del potencial que tenen les dinàmiques d’animació per a experimentar i viure valors com la cooperació, la solidaritat, la interculturalitat i la justícia social. I és per això que les cançons del repertori estan farcides de pinzellades constants a aquests valors però alhora permeten experimentar en primera persona i de forma vivencial, dinàmica i lúdica els valors proposats.

Karibu és una paraula swahili que significa benvingut. Aquesta paraula –potser un xic màgica, especial i carregada de sentit- convida a tothom a participar de la festa. Perquè aquest espectacle pretén ser això: un espai de benvinguda, trobada i comunicació entre persones que canten, juguen i dansen plegades, amb independència de la seva edat, la seva forma de vestir, de pensar o de viure.

Duració: 1h

ESPECTACLE TEATRAL: CACAUÒTIC

Destinatàries: públic infantil i familiar (a partir de 5 anys).

Objectius:

–    Conèixer els principis del Comerç Just i l’alternativa que suposa al comerç convencional.

–    Conèixer la producció del cacau (cultiu i obtenció del cacau en gra).

–    Descobrir el Comerç Just com a eina de transformació social.

–    Reflexionar sobre la importància del consum responsable.

–    Conèixer la realitat social i econòmica dels productors/es de cacau.

–    Fomentar actituds solidaries i compromeses entre la infancia

Desenvolupament:

Espectacle d’escenari que combina el teatre i l’animació musical.

L’Eduard, que és un pare modern i exemplar, ens el trobem comprant els ingredients per fer un pastís per a l’aniversari del seu fill; al parament de les xocolates però, succeeix una cosa màgica i misteriosa que el conduirà a conèixer els productors de la xocolata i les seves vides. Una inesperada sorpresa que li oferirà una altra lectura en les seves opcions de compra.

Una divertida obra de teatre musical que busca la participació total del públic i que vol fer-vos passar una bona estona tot donant a conèixer els valors amagats del Comerç Just.

Duració: 50 min

TALLERS DE COMERÇ JUST

Destinatàries: públic infantil i familiar (a partir de 5 anys).

Objectius:

–    Conèixer els principis del Comerç Just i l’alternativa que suposa al comerç convencional.

–    Conèixer la producció del cacau (cultiu i obtenció del cacau en gra).

–    Descobrir el Comerç Just com a eina de transformació social.

–    Reflexionar sobre la importància del consum responsable.

–    Conèixer la realitat social i econòmica dels productors/es de cacau.

–    Fomentar actituds solidaries i compromeses entre la infancia

Desenvolupament:

Espectacle d’escenari que combina el teatre i l’animació musical.

L’Eduard, que és un pare modern i exemplar, ens el trobem comprant els ingredients per fer un pastís per a l’aniversari del seu fill; al parament de les xocolates però, succeeix una cosa màgica i misteriosa que el conduirà a conèixer els productors de la xocolata i les seves vides. Una inesperada sorpresa que li oferirà una altra lectura en les seves opcions de compra.

Una divertida obra de teatre musical que busca la participació total del públic i que vol fer-vos passar una bona estona tot donant a conèixer els valors amagats del Comerç Just.

Duració: 50 min

Destinatàries: es pot adaptar a participants de totes les edats.

Objectius:

–    Conèixer els principis del Comerç Just i l’alternativa que suposa al comerç convencional.

–   Descobrir el Comerç Just com a eina de transformació social.

–    Reflexionar sobre la importància del consum responsable.

–    Conèixer la realitat social i econòmica dels productors /es

Desenvolupament:

AlterNativa3 és una cooperativa amb més de 25 anys d’experiència dins el comerç just. Realitzem conferències i xerrades sobre comerç just en diferents formats, temàtiques i públic

Duració: a determinar