Alternativa 3 ONG

objectius

INFORMAR

Informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari.

RECOLZAR

Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l’anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la xarxa del Comerç Just i Solidari.

NOUS PROJECTES

Recolzar a les Organitzacions de productors ja constituïdes en el desenvolupament de nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament.

COMERÇ JUST

Recolzar a les organitzacions de Comerç Just i Solidari, en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.

PROJECTES DE COOPERACIÓ

RACÓ DE LECTURA

LLOC: El Tuma La Dalia (Matagalpa-NICARAGUA). Una zona de difícil accés, amb poc o nul transport públic, i a on s’arriba únicament a través de camins sense asfaltar.
SECTOR: Educatiu
Any: 2015-2016
Descripció: la creació de diversos punts de lectura i la seva dotació de materials necessaris per al seu funcionament. Entre ells, s’ha dotat de llibres i material escolar a 9 escoletes rurals d’escassos recursos, s’ha organitzat un punt de lectura a la seu de la cooperativa COMULACS, i s’ha creat una biblioteca pública a El Tuma.
CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), SÒCIA DE CECOCAFEN
COL·LABORADORS: FUNDACIÓN LOGÍSTICA JUSTA, MUNICIPALIDAD EL TUMA LA DALIA, EL CÍRCULO DE LECTORES, FUNDACIÓN CARES
AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa
Alternativa3 ha finalitzat amb èxit un projecte amb la cooperativa cafetalera de Comerç Just Augusto César Sandino (que pertany a CECOCAFEN), amb l’objectiu de millorar l’accés a la lectura a la zona del Tuma-La Dalia, Nicaragua, i millorar el nivell educatiu de la joventut amb l’accés a Beques d’Erasmus.

El projecte ha consistit en la creació de “Rincones de Lectura” a comunitats rurals d’escassos recursos i de difícil accés per a fomentar la cultura i l’educació. Aquests “racons” s’han ubicat a diferents llocs estratègics:

– 9 escoletes rurals d’escassos recursos
– Hem creat una Biblioteca pública a El Tuma, amb la col·laboració de la ONG local “llibres per a nens”, amb un conveni amb la Municipalidad de El Tuma La Dalia de mantenir una persona contractada per donar servei a temps complet als nens i nenes.
– Un racó de lectura a la cooperativa Augusto Cesar Sandino i la Escuela de secundaria Benjamin Zeledón, amb llibres més universitaris i tècnics. Aquests dos Rincones tenen una ubicació estratègica d’unió de diferents zones rurals.

La Fundación Logística Justa, juntament amb el Círculo de Lectores, va donar més de 3.000 llibres, però el projecte contemplava també la compra de llibres propis de la cultura de Nicaragua i de consulta, també la compra de llibres tècnics sobre agronomia, mecànica industrial i alimentació animal, entre altres. A més, s’han dotat les escoles rurals de material escolar, i tot junt ha fomentat l’hàbit de lectura i la motivació per estudiar.

Aquest projecte ha donat lloc a un concurs de lectura a la comunitat i molt d’interès per part de les institucions públiques pel bon resultat obtingut i la motivació i enfortiment comunitari que ha generat.
Aquest projecte portava inclosos la realització de tallers sobre el bon ús de la lectura i l’equitat de gènere, que han estat impartits per ex becats, enfortint el relleu generacional professional i donant exemple als més petits de les opcions que et dóna l’estudi.

L’educació, l’accés a la cultura, les ajudes als estudis i la millora de l’educació formen part d’un procés de millora de la qualitat de vida de les comunitats, sempre amb una visió d’igualtat de gènere, per col·laborar a millorar l’empoderament de les dones.

BEQUES PER A JOVES DE LES COMUNITATS RURALS DE EL TUMA LA DALIA, PER AL SEU DESENVOLUPAMENT ECONOMICO-SOCIAL I CULTURAL

LLOC: El Tuma La Dalia (MAtagalpa- NICARAGUA)

SECTOR: Educatiu

Any: 2010- actualitat

Descripció: la entrega de beques per estudiar estudis de nivell tècnic, secundari i estudis universitaris. Incrementar l’alfabetització de les comunitats per a què, en un futur, es compti amb treballadors i treballadores tècnics en activitats productives, educatives i culturals. Això els ajuda a millorar la seva qualitat de vida de manera autònoma i, a la vegada, promoure el relleu generacional i reduir l’emigració.

CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AUGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS), Y CECOCAFEN.

COL·LABORADORS: SUPERMERCATS BON PREU (DE 2009 A 2011), CROWFUNDING.

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa

Alternativa3 ONG porta a terme aquest projecte des del 2009.  Consisteix a entregar beques a joves, 50% homes i 50% dones, de les comunitats rurals de El Tuma- La Dalia (Nord de Nicaragua), per incrementar l’alfabetització de les comunitats i apostar per a què, en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors tècnics en activitats productives, educatives i culturals.

Nicaragua és el segon país més pobre de Lationamèrica i un dels països del món amb major inseguretat alimentària. Segons les dades del IDH 2011 del PNUD, el 46,2% de la població viu en condicions de pobresa, l’11,2% viu en pobresa extrema, percentatge que s’incrementa a les zones rurals.

Els problemes que busca resoldre aquest programa són:

 • Els Instituts Tècnics i de Secundària per a joves majors d’edat funcionen amb la modalitat a distància o de trobades. Estan ubicats en poblats o ciutats. Els alumnes han de pagar un aranzel, transport i alimentació. Els fills dels productors no estan en capacitat de pagar el cost total.
 • Hi ha un elevat índex d’analfabetisme en adults cooperativistes en els que existeix el risc de que es sumin els seus fills que només han estudiat primària.
 • Bona part dels fills abandonen les aules de secundària, carreres tècniques i universitàries per falta de recursos.

El programa de BECAS de CECOCAFEN neix a partir d’una diagnosi realitzada sobre els nivells educatius de la zona. El resultat indicava que la mitjana d’escolarització és de segon grau de primària per un 60% dels enquestats, i el 40% restant no sabia llegir ni escriure. Es va concloure amb un índex negatiu de desenvolupament.

Per a les beques es valora:

 • La situació econòmica de la família
 • La quantitat de fills que estudien a la família
 • Becar un alumne per família per any
 • La ubicació geogràfica de l’alumne
 • Historial de rendiment acadèmic

Què financem?

Les beques són per estudis de secundària, estudis tècnics i universitaris. L’import els cobreix les despeses de transport, el material escolar i l’alimentació.

 • Universitaris: 250€
 • Nivell tècnic: 150€
 • Secundari:100€

L’acceptació de rebre la beca suposa per al becat fer el 100% de feina a la comunitat.  Poden escollir on el realitzen (col·laboració en l’alfabetització de la comunitat, organització d’esdeveniments, col·laborar amb la cooperativa…)

La finalitat d’això és fomentar la sensació de pertinença a la comunitat i afavorir el relleu generacional i no l’emigració una vegada finalitzats els estudis. Els resultats són patents, trobant agricultors i agricultores formats en agronomia, personal públic amb estudis, treballant en temes socials…

Quan es finalitza?

El curs escolar comença al mes de febrer, i finalitza al mes de novembre.

El nº de becats fins a l’actualitat.

 

 

AnyEstudis universitarisEstudis tècnicsSecundàriaTOTAL
HomesDonesHomesDonesHomesDones
20114241253333111
201279215731
20131210329743
2014644822
2015444820
201676305425
2017

INFORMÀTICA PER A TOTS

LLOC: El Tuma La Dalia (Matagalpa- NICARAGUA).

SECTOR: Educatiu

Any: 2012-2015

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés als i les joves de la comunitat a les noves tecnologies.

CONTRAPART SÒCIA: COOPERATIVA AGUSTO CESAR SANDINO (COMULACS) I CECOCAFEN

COL·LABORADORS: INATEC (Institut Nacional que regula els estudis de tecnologia), MINED (Ministerio de Educación), Municipalidad El Tuma La Dalia

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa

Durant la visita de seguiment del projecte de Beques, els joves ens sol·licitaven una aula d’informàtica per a formar-se en les noves tecnologies i tenir un millor accés al món laboral. El desconeixement total de l’ús d’ordinadors els limitava tant a l’accés als llocs de feina com per accedir a determinats estudis universitaris.

Al 2012 iniciem el projecte, al principi amb una sala llogada i després la Municipalidad ens va cedir un aula al centre educatiu del Tuma, un lloc cèntric per a donar bon accés als joves. En aquest aula no es podia instal·lar la fotocopiadora, ja que el sistema elèctric era molt inestable. La idea de la fotocopiadora era poder donar un servei amb el que recaptar diners per al manteniment de l’aula d’informàtica.

A finals del 2013 es va aconseguir un conveni amb la Municipalidad de El Tuma la Dalia per a treballar de manera conjunta amb la organització local COMULACS i CECOCAFEN en la creació d’una comissió que estudiés les sol·licituds de cursos d’informàtica i cedís un aula a l’Institut de Secundària Benjamin Zeledon, on es va instal·lar l’aula d’informàtica.

A més, es va signar un conveni amb l’INATEC (Institut nacional que regula els estudis de tecnologia) i el MINED (Ministerio de Educación) on es feien càrrec del professorat, ampliant els torns de 1 a 5, afegint classes d’anglès i obrint una carrera universitària d’informàtica.

 

LLOC: Perez Zeledon, Costa Rica

Any: 2011-2012

SECTOR: Educatiu

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés a la infància a les noves tecnologies.

CONTRAPART SÒCIA: COOPEAGRI (COSTA RICA)

AMB EL RECOLZAMENT DE: ACCD y ACJ

Existeix una preocupació important a l’anàlisi de Coopeagri relacionat amb la renovació generacional: les estadístiques mostren un creixement d’associats, però amb una mitjana d’edat de 48 anys.

Existeix també una problemàtica important a Costa Rica i en Pérez Zeledón relacionada amb la terra i el seu ús en les activitats agrícoles. Les terres que els pares donen en herència als seus fills cada vegada són més venudes a persones estrangeres que no mostren interès en continuar amb les activitats agrícoles.

El pograma “Líderes del Futuro” tenen la missió d’anar formant els futurs hereus de la cooperativa: intentar que les noves generacions contemplin l’agricultura com una opció de desenvolupament per a les seves famílies.

“Líderes del futuro” està dirigit a nens i nenes d’entre 0 i 18 anys. La majoria d’ells procedeixen de zones rurals on es produeix el cafè i la canya de sucre. Aquestes famílies tenen com a única font d’ingressos les activitats agrícoles però amb un volum productiu molt baix, cosa que fa que no es cobreixi les seves necessitats bàsiques.

La metodologia d’aprenentatge és constructivista: els nens i nenes i joves aprenen el cooperativisme participant en una experiència real.

Es treballen valors com: lideratge, fidelitat, amistat, disciplina, emprenedoria, creativitat, superació, integració, amor a la família, la comunitat i la natura. També dóna coneixement d’economia social, medi ambient, agricultura, idiomes, informàtica i art.

Com actualment la tecnologia i la informació són les eines clau, “Lideres de futuro” ha inclòs la informàtica i internet com a temes prioritaris als seus programes de formació i internet com a temes prioritaris. Per aquesta raó hem creat aquest projecte, amb l’objectiu de generar una nova generació d’associats amb un vincle a la terra i l’agricultura, però dotats de les eines per a millorar la seva qualitat de vida.

CAFÈ AMB LLET. REGALA UNA VACA.

LLOC: Municipi de Saisama, Colòmbia

SECTOR: desenvolupament comunitari rural

Descripció: l’objectiu del projecte era la compra de 10 vaques per a fomentar el desenvolupament rural comunitari.

SOCIS/ES: Fundación Zuá

COL·LABORADORS: Bon Preu (2010-2013)

AMB EL RECOLZAMENT DE: consumidors de Comerç Just

Alternativa3 va col·laborar amb Fundación Zuá en la recollida de diners necessaris per a la compra de 10 vaques, destinades al Centro Rural de Estudios “Los Senderos”, ubicat al municipi de Sasaima, Colòmbia.

Allà, vàries famílies de Fundación Zuá han decidit sortir de barris suburbials de Bogotá i formar una comunitat rural autosostenible. El seu suporti  prové íntegrament dels productes cultivats a la finca, d’incipients activitats de bestiar i de la cria de pollastres i la seva venda al mercat local.

A l’Octubre de 2007 aquesta comunitat comptava només amb una sola vaca, la llet és part essencial de la seva dieta, una de les seves escasses fonts de proteïnes. Actualment tots poden beure llet a diari i han començat a elaborar iogurt i formatges.

A més, han començat a aprofitar els residus sòlids i líquids per a produir abono i fertilitzants elaborant lombricompost que fan servir per a millorar les pastures i per a fertilitzar els cultius.

El nostre objectiu era aconseguir 10 vaques, i al gener de 2013 ho vam aconseguir!

De fet es considera més, ja que moltes van criar.

Totes les il·lustracions de la campanya són de Daniela Violi.

Enfortiment de les capacitats de les dones i els joves en risc d’exclusió social per al foment de l’apoderament i la millora de les seves condicions de vida.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

LLOC: regió de El Guapotal, municipi del Tuma La Dalia (Nicaragua)

SECTOR: Desenvolupament comunitari rural.

Descripció: foment de l’apoderament del col·lectiu de les dones i joves de la comunitat rural de El Tuma La Dalia.

SOCIS I SÒCIES: cooperativa Augusto Cesar Sandino COMULACS

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Terrassa
El projecte pretén portar a terme un procés d’enfortiment de les capacitats dels membres en risc d’exclusió social, principalment el col·lectiu de dones i joves, per a fomentar el seu apoderament i contribuir al Desenvolupament humà sostenible de la comunitat.

Els medis per a realitzar-ho seran, per una banda, una sèrie de capacitacions i formacions que ens permetran augmentar les oportunitats de futur per a aquest col·lectiu. A més, hauran activitats de capacitació i sensibilització específiques sobre equitat de gènere, que es faran no només per a dones, sinó també per a homes i les famílies.

Per una altra banda, el projecte comptarà amb la realització d’un diagnòstic participatiu, que portaran a terme els propis beneficiaris i beneficiàries, tutoritzats per una promotora tècnica en gènere i metodologies participatives. L’objectiu d’aquest és que analitzin la seva situació, quines són les necessitats i quina és la millor manera, dins de les seves possibilitats, de fer-li front.

Amb aquest diagnòstic, promovem l’elecció d’una activitat local que doni accés a col·lectius d’exclusió a recursos productius, fomentant la independència econòmica i la igualtat d’oportunitats.

Els organismes locals donen recolzament al projecte i el Ministerio de Economía y familia de la regió ha donat recolzament tècnic, així com materials productius de l’activitat que es desenvolupi.

També s’inclouen al projecte una partida per a seguir aportant per les beques d’estudis dels joves de la comunitat.

Beneficiaris del projecte

Les formacions i capacitacions s’oferiran a les dones i als joves de les 80 famílies de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino. Les persones que formaran els grups de les capacitacions seran les mateixes a desenvolupar el diagnòstic participatiu.

El comitè de Gènere de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino, així com la junta directiva de la mateixa cooperativa s’han implicat des de l’inici.

Les sensibilitzacions sobre l’equitat de gènere les rebran tant les dones com els homes i els joves de la cooperativa. Els promotors i capacitadors realitzaran aquelles activitats de sensibilització als diferents nuclis de la comunitat.

PROJECTES D'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

SOM COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA

LLOC: Catalunya

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament.

 

Descripció: la creació d’un aula d’informàtica per a donar accés a la infància a les noves tecnologies.

 

SOCIS/ES: Setem coordina el projecte, i col·laborem AlterNativa3, Oxfam Intermon, Fiare, Fets i la Xarxa de consum solidari.

 

 

COL·LABORADORS: TV3, BTV, El Periódico, La Directa i la col·laboració de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Terrassa i altres ajuntaments.

 

La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (avui en dia “Som Comerç Just i Banca Ètica”) és una iniciativa en la que tothom pot participar i que vol donar a conèixer les propostes del Comerç Just i la Banca Ètica a la societat catalana, per a que la ciutadania apliqui les propostes en el seu dia a dia.

 

Els precedents d’aquesta activitat es remunten a l’any 2000, amb la visita del vaixell Estelle a Barcelona. Els bons resultats d’aquesta experiència van fer que diferents entitats catalanes vinculades amb el Comerç Just es plantegessin continuar treballant en aquest projecte. I així ha sigut fins ara, cada any amb millors resultats.

 

Des de l’any 2003, la Festa del Comerç Just ha deixat de ser una activitat únicament barcelonina per acabar arribant, durant la seva onzena edició (2010) a 94 municipis de Catalunya. Als municipis catalans participen un gran nombre d’entitats socials i de solidaritat, que es coordinen amb els Ajuntaments per a fer-la possible.

 

Aquest esforç per a la descentralització de la Festa s’ha valorat molt positivament, tant per part de les entitats organitzadores de l’àmbit català com pels grups i entitats locals que s’adhereixen a la festa, organitzant activitats pròpies al seu municipi o barri.

XARXA D'ESCOLES PEL COMERÇ JUST

LLOC: Catalunya

 

Any:2012

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament

 

DESCRIPCIÓ: L’objectiu principal és la introducció del Comerç Just al projecte curricular de les escoles.

 

SOCIS/ES: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill.

COL·LABORADORS: Contes del Món, Xarxa d’Escoles compromeses, Agenda 21 escolar, Carles Cuberes, Roger Canals, Associació del segell de Comerç Just.

SOCIOS/AS: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill.

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: ACCD

 

Aquest projecte té com objectiu construir un treball en xarxa entre les escoles que treballen el Comerç Just a Catalunya. Es tracta de crear consciència de l’impacte favorable que amb el consum responsable de Comerç Just s’aconsegueix per a tothom.

 

La Xarxa d’Escoles pel Comerç Just està coordinada per AlterNativa3 o rep el recolzament de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació Espanyola del Segell de Comerç Just.

 

El projecte us ofereix:

 • Un marc comú de treball en el que us sentireu part d’un projecte col·lectiu
 • Materials de recolzament amb orientacions pràctiques per a la realització de les diferents accions.
 • Propostes de feina, recursos específics i recolzament tècnic
 • Un servei permanent d’informació telefònica i telemàtica
 • Comunicació regular a través d’un butlletí electrònic quinzenal i de la web
 • Cursos, exposició, seminaris i tallers de formació per al professorat, AMPA’s, monitores…
 • Assessorament tècnic i pedagògic, personalitzat i continuat.
 • Dinamització de grups de feina
 • Intercanvi d’experiències
 • Material de sensibilització
 • Formar part d’una xarxa de centres que treballen per fomentar el consum responsable.

 

El projecte recull vàries activitats de sensibilització que s’organitzaran a l’escola. A cada activitat es podrà treballar diversos aspectes del Comerç Just dins del mateix currículum del centre.

 

La creació d’un Consell Solidari pel Comerç Just, format per diferents membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, Ampas), aproparà les accions de sensibilització a tot el sector de l’àmbit educatiu.

 

Un projecte que s’adapta a cada centre, aconseguint una continuïtat de treball en xarxa, per a fomentar que el Comerç Just formi part de la nostra vida diària.

 

Més informació: http://www.xarxaescolescj.org

CAFÈ CIUTAT, TU CAFÈ DE COMERÇ JUST

LLOC: Catalunya (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quirze del Vallès, El Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornès, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès, València (Sagunt)

 

Any: 2008- actualitat

 

SECTOR: Educació per al desenvolupament

 

Descripció: L’objectiu principal és la sensibilització del Comerç Just.

 

SOCIS/ES: Fundació Tercer Món Mataró, Associació Josep Maria Cunill, la Tenda de tot el món

 

COL·LABORADORS: Ajuntaments (Mataró, Terrassa, Manresa, Sant Quize del Vallès, el Prat, Molins de Rei, Calella, Igualada, Montornès, Sant Adrià, Cerdanyola del Vallès).

 

AMB EL RECOLZAMENT DE: Diputació de Barcelona (2008-2012)

 

Café-Ciutat és una campanya dirigida als ciutadans i ciutadanes, al teixit associatiu, a les entitats públiques i als establiments de cada ciutat, amb l’objectiu de fomentar la consciència en el consum de cafè d’una forma responsable, coneixent l’origen i les condicions en les que s’ha produït.

 

La proposta de Cafè-Ciutat treballarà a un entorn de compromís associatiu per generar un vincle entre la producció del cafè, el seu origen i el seu consum a la localitat. D’aquesta forma, la ciutadania coneixerà de forma directa les millors condicions de vida dels i les camperols i camperoles que l’han cultivat i el respecte al medi ambient al seu país d’origen.

 

Aquesta proposta referent al marc de la Compra Pública Ètica i primer cafè de Comerç Just de les ciutats a l’Estat espanyol, presenta als ciutadans i ciutadanes els objectius de l’Agenda 21 decidida a l’Assemblea de les Nacions Unides l’any 1992, aspirant a posar aquests objectius en funcionament a nivell local, per així donar la possibilitat a nivell individual d’actuar de forma responsable en el consum.

 

www.cafeciudad.org

TALLERS DE COMERÇ JUST

APRÈN COMERÇ JUST AMB LA MÚSICA

Aquesta activitat consisteix en un taller musical on, a través de les cançons del disc Karibu! – cançons i danses per un món més just, coneixerem els principis bàsics del Comerç Just i l’educació pel desenvolupament, la importància dels drets dels infants i els valors humans que els fonamenten. La dinamització del taller anirà a càrrec d’en Carles Cuberes (www.carlescuberes.com), músic i animador, creador i compositor de les cançons.

El taller es divideix en tres parts:

 • Primera part: Introducció del taller, conceptes bàsics del comerç just i presentació del disc de cançons.
 • Segona part: treball, aprenentatge i assaig de la cançó (contingut, melodia, estructura…).
 • Tercera part: Gravació de la cançó amb els infants. Se’ls entregarà un CD amb la seva gravació.

Destinatàries:

 • Adreçat als infants de cicle mitjà i superior de primària. Taller per un màxim de 30 infants.

Objectiu:

 • Donar a conèixer els principis bàsics del Comerç Just i altres conceptes vinculats (drets dels infants, cooperació al desenvolupament…)
 • Fomentar una mirada crítica al sistema de relacions comercials injustes present a la nostra societat.
 • Presentar iniciatives i projectes alternatius a aquest model.
 • Motivar els infants per promoure accions a favor del comerç just al seu entorn més proper (família, escola, barri…).
 • Treballar de forma cooperativa, tot gaudint d’un resultat comú final.

Requeriments d’espai i material:

 • Pissarra o projector digital (opcional)
 • Espai sense gaire interferències sonores per a la gravació

Material que es proporciona:

 • Cançoner en pdf (impressió a càrrec del centre o bé projecció digital)
 • CD amb totes les cançons
 • CD amb al cançó gravada pels participants (un cop acabat el taller)

Duració: 2,5h o 5h

ESPECTACLE MUSICAL: AMB GUST DE CAFÈ

Us convidem a obrir els sentits i deixar-vos endur per una de les olors més agradables, màgiques i encisadores del món: la olor del cafè. I, a través d’aquesta, conèixer històries, rondalles, contes i melodies que ens acompanyaràn en aquest viatge de vegades dolç, però de vegades també, malauradament, amarg..

Aquest és un espectacle familiar de contes teatralitzats amb un element comú: el cafè. Aquest nexe, però, ens serveix per parlar de coses tan importants i properes als infants com la valentia, l’autoestima o la justícia. També abordarem el concepte de Comerç Just i solidaritat. Tot plegat acompanyat amb música, cançons i dinàmiques participatives que faciliten l’escolta activa i que fan que l’espectacle esdevingui molt amè per a tots els públics.

Destinatàries:

 • Familiar ideal a partir de tres anys.

Objectiu: 

 • Donar a conèixer els principis bàsics del Comerç Just i altres conceptes vinculats (drets dels infants, cooperació al desenvolupament…) a través de contes teatralitzats amb cançons i ambientació musical.
 • Fomentar una mirada crítica al sistema de relacions comercials injustes present a la nostra societat.

Repertori:

 • Contes: La llegenda de les cabres, Nala i el “què diràn?”, La història de Don José, El gra de cafè.
 • Cançons: Amb gust de cafè, Maua Mazuri, Don José, Diem Adéu.

Requeriment d’espai:

 • Indiferent interior o exterior.
 • Butaques o cadires, opcionals; possibilitat de seure a terra, amb opció d’estores i/o coixins.
 • Fàcil accés amb vehicle i aparcament. Espai escènic: 4×4 metres, preferiblement una mica elevat.
 • Presa de corrent: endoll schuko, 200v i 3,3kw. Equip de so: propi, fins a 1000w.
 • Equip de llums: propi (nomès si es requereix).

Duració: 55 min

CARAMELS DE XOCOLATA DE COMERÇ JUST

Aquesta activitat consisteix en treballar els principis de comerç just a través de la xocolata. Primer, es fa una dinàmica participativa sobre el cacau per treballar l’anàlisi crític i fer un petit debat. Això es fa segons l’edat de l’alumnat. Després, es fa una explicació sobre el procés d’elaboració del cacau des de la planta fins a les persones consumidores, per acabar realitzant caramels de xocolata de comerç just. Podran tocar el fruit de cacau, les llavors i el cacau en pols, i acabaran convertint-se en xocolaters.

Destinatàries:

 • Adreçat als infants de primària. Existeix una adaptació per a P5. Opció 1h per escoles.

Objectiu:

 • Conèixer les diferències entre comerç just i no comerç just.
 • Desenvolupar la capacitat crítica de l’alumnat.

Requeriments d’espai i material:

 • Microones
 • Taules i cadires

Material que proporcionem: 

 • Tot el material pels caramels, tríptic informatiu de Comerç Just

Duració: 1,5h

TAST DE CAFÈ, CACAU O SUCRE

El tast de cacau/café o sucre de comerç just vol donar a conèixer les diferències entre el comerç just i el comerç tradicional, a partir d’una activitat innovadora i atraient.

S’explica el procés d’elaboració del cacau/café/sucre de Comerç Just des de l’arbre fins el producte final, donant informació a cada part del procés de les diferències entre el comerç just i el convencional. En cada un d’aquests passos es va passant informació gràfica, així com material tàctil i visual i per degustar.

Aportem materials per donar un toc dinàmic i actiu a aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver realitzat aquesta acció ens mostra gran acceptació d’aquesta activitat.

Destinatàries:

 • Activitat per a tots els públics, adaptant-lo al grup. Opció 1h per escoles.

Objectiu:

 • Donar a conèixer els principis del Comerç Just i els beneficis que aquest comporta a través d’un tast de comerç just.
 • Una manera dinàmica i atraient on es poden conèixer de manera pràctica les diferències entre comerç just i el de comerç internacional.
 • Es vol sensibilitzar dels problemes que pateixen els/les productors/es dins el mercat internacional i mostrar els beneficis que reben dins el Comerç Just, així com fomentar el consum crític i responsable.

Requeriments d’espai i materials:

 • Connexió elèctrica, cadires (i taules a ser possible), projector i pantalla.

Durada: 1,5h

VISITA LA COOPERATIVA DE COMERÇ JUST ALTERNATIVA3

AlterNativa3 és una cooperativa de Comerç Just que elabora productes ecològics i de comerç just de consum habitual com és el cafè, cacau o sucre. L’activitat consisteix en visitar una entitat que treballa no només tenint en compte criteris econòmics, sinó amb justícia social i responsabilitat, amb les persones i el medi ambient.

La visita comença amb una primera part on s’explica el comerç just i el procés del cafè amb metodologies participatives segons les necessitats de cada grup. Durant la segona part, es fa una visita a les instal·lacions i la torradora de cafè.

Destinatàries:

 • Tots els públics a partir de 8 anys, tenim una adaptació especial per als grups que segueixen el programa CUEME.
 • Grups de màxim 30 persones.

Objectiu:

 • Donar a conèixer Comerç Just com una alternativa real al comerç convencional.
 • Fomentar les actituds compromeses a la ciutadania.
 • Donar a conèixer el procés del cafè de comerç just i les seves peculiaritats d’una manera dinàmica.

Material que inclou:

 • Bossa Alternativa3, tríptics informació Comerç Just i regal.

Duració: 2h

TALLER INFANTIL DE CACAU DE COMERÇ JUST

Destinatàries: 

 • Nenes i nens de 2-5 anys

Objectius:

 • Donar a conèixer el cacau de comerç just com a matèria prima, el seu origen, qui ho cultiva…
 • Deixar els missatge del Comerç just com a concepte positiu i que genera felicitat.
 • Sensibilitzar al professorat i famílies.

Desenvolupament:

 • Aquesta proposta didàctica comença amb una explicació de la història del cacau a través de titelles. Amb les mateixes titelles i de plafons es mostra l’origen i com es cultiva i es recull el cacau.
 • L’activitat segueix amb una activitat pràctica de tocar i olorar el fruit i llavors del cacau.
 • Finalitza amb una degustació de producte. Durant tota l’activitat es va donant el missatge dels beneficis del comerç just.

Duració: 45 mins -1h

CONFERÈNCIA DE COMERÇ JUST

Oferim tallers, seminaris, conferències sobre comerç just. Portem des de 1992 dins el món del Comerç Just, realitzant formacions sobre aquesta temàtica a grups de perfils molt diferents. Adaptem la temàtica a la necessitat que se’ns demana. Utilitzem metodologies dinàmiques i participatives.

Destinatàries:

 • Tots els públics a partir de 12 anys.

EXPOSICIÓ DE COMERÇ JUST

Exposició sobre el procés del Cafè de Comerç Just amb tots els actors implicats. Són 10 roll up fàcils d’instal·lar que donen una visió senzilla i ràpida del que és el comerç just. Ideal per a centres cívics, escoles o Ajuntaments. Oferim activitats per poder treballar l’exposició amb infants de primària.

Destinatàries:

 • Tots els públics.

Objectiu:

 • Donar a conèixer Comerç Just i el cafè de comerç just.
 • Oferir una possibilitat visual i gràfica per visibilitzar el comerç just.

Requeriments d’espai i materials:

 • Espai per posar 10 roll ups

JOCS DE COMERÇ JUST

Jocs dinàmics per treballar i conèixer el comerç just a través del joc, creant després una reflexió i debat del que s’ha après a través d’una posada en comú. Es tracta del Joc de la Oca, el joc de les diferències i una sopa de lletres de 1 metre x 1 metre.

Destinatàries:

 • Tots els públics, especialment un públic familiar i infants de 8 a 12 anys.

Objectiu:

 • Aprendre els principis de Comerç Just.
 • Conèixer l’impacte del Comerç Just i no Comerç Just a la vida de les persones productores.
 • Reflexionar sobre l’impacte del nostre consum.

Requeriments d’espai:

 • Espai per posar els jocs gegants de 1×1 metre.

Duració: 1h